• Enviroment Impact
    • Foodtech là đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công.Foodtech là đơn vị khoa học và công nghệ trự
  • Enviroment Impact
    • Foodtech là đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công.Foodtech là đơn vị khoa học và .
ID;Code;Name;Description;Result;Type;ReplaceCode;ReplaceValue;LanguageID;TotalRows;TotalPages;PageIndex;RowsPerPage;Key 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;;;;; 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;6;1;1;1000;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;45;1;1;1000;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;185;1;1;1000;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;7;4;1;2;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59" 9;"UNKNOWDATA";"UNKNOWDATA";"UNKNOWDATA";;1;;;;;;;; ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23692;"609DCFF3-6563-462D-8BD6-3F1E3DA48604";7;"Foodtech";"Tại sao chọn Foodtech";;"<div class=\"ft-title\"><span class=\"ft-title-1\">Tại sao chọn </span><span class=\"ft-title-2\">Foodtech</span></div> ";"<div class=\"flash-dichvu\"><object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"500\" width=\"820\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"scale\" value=\"showall\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"/Uploads/flash/vn/dichvu.swf\" /><embed height=\"500\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" scale=\"showall\" src=\"/Uploads/flash/vn/dichvu.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"820\" wmode=\"transparent\"></embed></object></div> <div class=\"flash-camket\"><object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"390\" width=\"820\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"/Uploads/flash/vn/camket.swf\" /><embed height=\"390\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"/Uploads/flash/vn/camket.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"820\" wmode=\"transparent\"></embed></object></div> <div class=\"flash-nhanluc\"><object align=\"middle\" classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"370\" width=\"820\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"/Uploads/flash/vn/nnl.swf\" /><embed height=\"370\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"/Uploads/flash/vn/nnl.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"820\" wmode=\"transparent\"></embed></object>​ <a href=\"http://www.mediafire.com/view/r2s90qne6cau2xy/Ho_so_nang_luc_update_bilingual_270513-04_(Mediafire_version).pdf\" style=\"width: 100%; height: 100%;position:absolute; z-index:2;top:0;\" target=\"_blank\">&nbsp;</a></div> ";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123692";"2013-06-15 10:18:49.193" 2;23693;"CCE075A9-00AC-4F33-88B4-A263239B2B59";7;"Project";"Dự án";;"<div class=\"ft-title\"><a href=\"/Modules/Home/Project.aspx\" style=\"text-decoration:none;\"><span class=\"ft-title-2\">Dự &aacute;n</span></a></div> ";"Tin tưởng chúng tôi!";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123693";"2013-06-15 10:23:41.343" 3;23694;"8AF52DA5-7F48-46F1-9B8F-8202AEAEA33A";7;"Client";"Khách hàng";;"<div>​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/FT/Home/vn/khachhang.png\" style=\"width: 145px; height: 34px;\" /></div> ";"<div>L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</div> ";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123694";"2013-06-15 10:23:44.490" 4;23715;"A07340CC-09E6-45D7-B6BB-321EEE09086F";7;"QAndA";"Hỏi đáp";;"<div><a href=\"/Modules/Home/QA.aspx\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/FT/Home/vn/hoidap.png\" style=\"width: 110px; height: 34px;\" /></a>​</div> ";"<div><span style=\"font-size: 13px;\">chỉ lấy title, phần dữ liệu lấy từ db</span></div> ";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123715";"2013-06-19 22:00:23.493" 5;23716;"2C7EE1FA-7EB5-46C9-8A00-C010162F4192";7;"News";"Tin tức";;"<div><a href=\"/Modules/Home/News.aspx\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/FT/Home/vn/tintuc.png\" style=\"width: 89px; height: 33px;\" /></a>​</div> ";"<div>ABC</div> ";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123716";"2013-06-19 22:00:32.717" 6;23717;"764A988D-0921-4D73-8444-4F5696B6D2B3";7;"imagelink";"Images Link";;"";"<div class=\"row-fluid\"> <ul class=\"thumbnails\"> <li class=\"span6\"><a class=\"thumbnail\" href=\"http://www.vast.ac.vn/\" target=\"_blank\"><img src=\"/Uploads/images/FT/Home/vn/vhl.png\" style=\"width: 193px; height: 93px;\" /> </a></li> <li class=\"span6\"><a class=\"thumbnail\" href=\"/Modules/Home/HSNL.aspx\"><img src=\"/Uploads/images/FT/Home/vn/HSNL.png\" style=\"width: 193px; height: 93px;\" /> </a></li> </ul> </div> ";23691;"F0485E8F-ABFB-486B-99D9-1499836DB251";"FT.Home";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002369123717";"2013-06-20 11:06:18.957" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;24233;"C5BBE163-617A-4AD2-A5DA-1AB4737C96DD";6;"";"Node New";;;;23920;"F885776C-54E3-4755-BF01-26086B8DEA5B";"Dự án nhà máy Bia – NGK Phú Yên";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2014-07-25 15:14:53.440";"2014-07-25 15:14:53.440" 2;24206;"74CD7B9A-2CC8-4874-8DED-F13EA9EEBD84";6;"";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 12.727272033691406px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>200 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;y Bắc, Củ Chi, Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2007,2008,2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị c&ocirc;ng tr&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/033_CU%20CHI/small/CUCHI.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:42:32.040";"2013-07-31 09:14:20.660" 3;24200;"1BC73FEC-A288-48BC-A82E-D2797686C308";6;"";"Dự án nhà máy Xi Măng FICO Tây Ninh";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần Xi Măng Fico T&acirc;y Ninh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; M&amp;E</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/017_FICO%20TAY%20NINH/small/ficotayninh.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:42:02.680";"2013-07-29 15:18:16.640" 4;24194;"83F34ACE-AF4A-402E-93AC-443DC491BCD2";6;"";"Dự án nhà máy Bia Phú Yên";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Ph&uacute; Y&ecirc;n&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Thiết kế, cung cấp thiết bị, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, lắp đặt vận h&agrave;nh.</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/010_BIA%20PHU%20YEN/small/phuyen.png";;;"<InputValue LanguageID=\"29\"/>";"2013-07-31 13:38:40.897";"2013-07-29 14:38:49.813" 5;23920;"F885776C-54E3-4755-BF01-26086B8DEA5B";6;"Node";"Dự án nhà máy Bia – NGK Phú Yên";;"<div>Thiết kế - cung cấp thiết bị &ndash; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ &ndash; lắp đặt vận h&agrave;nh nh&agrave; m&aacute;y bia Ph&uacute; Y&ecirc;n</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần H&agrave;ng Ti&ecirc;u D&ugrave;ng Masan</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</div> <div>Tư vấn đấu thầu</div> <div><span style=\"line-height: 1.6em;\">Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave; lắp đặt thiết bị</span></div> <div>Quản l&yacute; dự &aacute;n</div> </div> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;1;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/039_MASAN%20BIA%20PHU%20YEN/small/phuyen_masan.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:37:34.990";"2013-06-28 16:28:36.870" 6;23934;"730064F8-6490-4A1B-8112-118226569B73";6;"Node";"Dự án nhà máy Đồ hộp Tân Mai ";;"<div>Cung cấp d&acirc;y chuyền sản xuất thịt hộp nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp T&acirc;n Mai</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp d&acirc;y chuyền sản xuất thịt hộp nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp T&acirc;n Mai</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/004_DO%20HOP%20TAN%20MAI/small/tanmai(1).png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:00:10.920";"2013-07-12 10:06:14.503" 7;24198;"E1AEC5FC-4603-40A6-A4D8-543805C6BAEE";6;"";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh, Sài Gòn – Quy Nhơn, Sai Gon – Phú Yên";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 12.727272033691406px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Sabeco</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> <span style=\"line-height: 1.6em;\">Tư vấn đấu thầu.</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/020_ME%20LINH%20-%20QUY%20NHON%20-%20PHU%20YEN/small/sl.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 08:40:25.070";"2013-07-29 15:08:43.517" 8;24199;"6B0FBDD0-9270-417A-97AA-5B3868EFBAB0";6;"";"Dự án nhà máy Bia Sài Gòn ";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Tổng C&ocirc;ng ty Bia - Rượu - Nước giải kh&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư hệ thống xử l&yacute; nước nấu bia<br /> Tư vấn lập dự &aacute;n d&acirc;y chuyền n&uacute;t chai<br /> Tư vấn lập dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất n&uacute;t kho&eacute;n<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng hệ thống xử l&yacute; nước thải<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/016_BIA%20SAI%20GON/small/biasg.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:02:32.860";"2013-07-29 15:15:01.917" 9;24197;"DFEBA8AD-AACC-4D88-9878-EC5A69817575";6;"";"Dự án nhà máy sản xuất Bao Bì";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bao b&igrave; Bia S&agrave;i G&ograve;n</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/015_BAO%20BI%20SAI%20GON/small/baobi.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:01:58.673";"2013-07-29 14:43:49.893" 10;23937;"AE3CA383-CC78-4BC4-A75F-872C4DA18BE4";6;"Node";"Dự án nhà máy Bia Dung Quất";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y Bia Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y Bia Quảng Ng&atilde;i</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/001_BIA%20QUANG%20NGAI/small/beer.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:01:26.880";"2013-07-12 10:09:58.167" 11;23936;"051BCF5B-02D3-48EB-AD5F-30A5FCC6FB68";6;"Node";"Dự án nhà máy nước ngọt Quảng Ngãi ";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước ngọt Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước ngọt Quảng Ng&atilde;i</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/002_NUOC%20NGOT%20QUANG%20NGAI/small/nuocngot.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:00:23.443";"2013-07-12 10:08:46.727" 12;23935;"8FFD80AE-94FF-4FE7-88B2-5B38D77799D1";6;"Node";"Dự án cung cấp dây chuyền thanh trùng sữa đậu nành Quảng Ngãi ";;"<div>Dự &aacute;n cung cấp d&acirc;y chuyền thanh tr&ugrave;ng sữa đậu n&agrave;nh Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Dự &aacute;n cung cấp d&acirc;y chuyền thanh tr&ugrave;ng sữa đậu n&agrave;nh Quảng Ng&atilde;i</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/003_DAU%20NANH%20QUANG%20NGAI/small/suadaunanh.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:00:06.157";"2013-07-12 10:07:27.387" 13;24196;"0E914EAA-DE7B-4107-9672-B5B5DBE42064";6;"";"Dự án nhà máy xử lý nước Kiên Lương";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng suất:</span></td> <td>200000 m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm:</span></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td>Tập Đo&agrave;n T&acirc;n Tạo</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thời gian thực hiện:</span></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">—</span><span style=\"line-height: 1.6em;\">Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư</span> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng.</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/vinachem%20-tap%20doan%20hoa%20chat/mau.png";;;"<InputValue LanguageID=\"29\"/>";"2013-07-29 15:27:08.017";"2013-07-29 14:42:06.307" 14;23921;"32BD1C01-CEE7-45E7-8C0C-B4A01D91ED53";6;"Node";"Lập định hướng phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>C&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất h&oacute;a chất của Tập đo&agrave;n H&oacute;a chất Việt Nam</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Tập đo&agrave;n H&oacute;a chất Việt Nam</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c sản phẩm sản xuất kinh doanh của Vinachem bao gồm ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật, h&oacute;a chất cơ bản, h&oacute;a chất ti&ecirc;u d&ugrave;ng, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a chất, h&oacute;a dược, h&oacute;a dầu, c&ocirc;ng nghiệp chế biến cao su, c&ocirc;ng nghiệp khai th&aacute;c v&agrave; chế biến kho&aacute;ng sản.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/vinachem%20-tap%20doan%20hoa%20chat/hoachat.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-25 14:22:39.077";"2013-06-28 16:29:12.260" 15;23728;"8BE2AE5F-819F-46D4-B520-33C199AE8089";6;"Node";"Mở rộng nâng công suất Nhà máy bia Heneiken Tiền Giang";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Tiền Giang</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>195 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Tiền Giang</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Hỗ trợ lập dự &aacute;n đầu tư, xin giấy chứng nhận đầu tư</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"1";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/HEINIKEN.png";;;;"2013-07-31 09:29:32.560";"2013-06-20 12:49:44.953" 16;23735;"5BF5BEE0-86D4-49ED-BE15-6EE3324AB57D";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Hà Tĩnh";;"<div>Sabeco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Tỉnh H&agrave; Tĩnh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Sabeco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư</div> <div>Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> <div>Lựa chọn nh&agrave; thầu</div> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"10";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/HATINH.png";;;;"2013-07-31 09:28:10.910";"2013-06-20 12:49:48.320" 17;23736;"7EEE66A0-006F-40EC-BFA9-4BE3A549B645";6;"Node";"Dự án nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Sài Gòn – Sông Lam";;"<div>Foodtech</div> ";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Sabeco</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2006-2007</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư</div> <div>Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n</div> <div>Tư vấn đấu thầu.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"11";"";;"/Uploads/images/FT/Project/024_QUANG%20NGAI%20-%20SONG%20LAM/small/QUANGNGAI.png";;;;"2013-07-30 20:03:38.797";"2013-06-20 12:49:48.733" 18;23737;"1F935681-5EC7-4DEF-A474-EDF19385880D";6;"Node";"Di dời, mở rộng Nhà máy nước giải khát Chương Dương";;"<div>C&ocirc;ng ty Cổ phần NGK Chương Dương</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Mỹ Phước, B&igrave;nh Dương</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng ty Cổ phần NGK Chương Dương</span></td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td><strong><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.<br /> Lập phương &aacute;n th&aacute;o dỡ, di dời m&aacute;y, thiết bị của nh&agrave; m&aacute;y cũ.<span style=\"font-size: 12px; line-height: 1.6em;\">&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"12";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/CHUONGDUONG.png";;;;"2013-07-31 09:24:32.853";"2013-06-20 12:49:49.203" 19;23738;"CA101C8D-C718-49FC-AB83-96CAC9158959";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Phú Thọ";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&uacute; Thọ</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Trung H&agrave;, Ph&uacute; Thọ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&uacute; Thọ</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009-2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"13";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/PHUTHO.png";;;;"2013-07-31 10:17:18.677";"2013-06-20 12:49:49.730" 20;23739;"F73EFAD0-CF80-4367-ADC4-BC6C1AD7661A";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Bạc Liêu";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Bạc Li&ecirc;u</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>30 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; Kha, Bạc Li&ecirc;u</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Bạc Li&ecirc;u</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2008-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"14";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/BACLIEU.png";;;;"2013-07-31 10:17:43.623";"2013-06-20 12:49:50.393" 21;23740;"AF510D17-9815-461E-B69C-9895977DD5E4";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn - Tây Đô";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; T&acirc;y Đ&ocirc;</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>25 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; N&oacute;c, Cần Thơ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>TDBECO</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Tư vấn gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị.<br /> Lắp đặt d&acirc;y chuyền chiết lon.<br /> Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường dự &aacute;n mở rộng c&ocirc;ng suất</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"15";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/TAYDO.png";;;;"2013-07-31 10:31:23.713";"2013-06-20 12:49:51.033" 22;23741;"FAF36167-CB0C-4640-909F-8C1817EC5399";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak";;"<div>Sabeco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Sabeco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.<br /> Tư vấn đấu thầu.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"16";"";;"/Uploads/images/FT/Project/019_DAKLAK/small/DAKLAK.png";;;;"2013-07-31 08:54:47.797";"2013-06-20 12:49:51.667" 23;23742;"CA415136-9FA8-4443-9D18-3BF62619275E";6;"Node";"Mở rộng Nhà mày bia Sài Gòn – Nghệ An";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Nghệ An</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Th&agrave;nh phố Vinh, Nghệ An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Nghệ Tĩnh</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:&nbsp;</td> <td>2006</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Tư vấn đấu thầu.<br /> Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng v&agrave; lập tổng dự to&aacute;n.<br /> Cung cấp, lắp đặt hệ thống lạnh v&agrave; hệ thống thu hồi CO2.<span style=\"line-height: 1.6em;\">)&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"17";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/NGHEAN.png";;;;"2013-07-31 10:21:51.620";"2013-06-20 12:49:52.237" 24;23722;"9B640D42-77EC-435C-A1F4-901F023902EB";6;"Node";"Ký túc xá sinh viên và trung tâm thí nghiệm thực hành";;"<div>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>—249 Nguyễn Qu&yacute; Anh, phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM.</div> <div>—140 L&ecirc; Trọng Tấn, phường T&acirc;n Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM&nbsp;</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng</div> <div>Lập dự to&aacute;n phần x&acirc;y dựng</div> <div>Quản l&yacute; dự &aacute;n</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"19";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/DHCN.png";;;;"2013-07-31 10:16:32.313";"2013-06-20 12:49:04.137" 25;23727;"0B322247-EE5F-4F42-97A3-2A45FDC5C19A";6;"Node";"Phát triển bền vững của Vinamilk – Trang trại bò sữa";;"<div><em>Vinamilk</em></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Lạng Sơn</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Vinamilk</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Khảo s&aacute;t lựa chọn địa điểm</div> <div>Lập quy hoạch</div> <div>Xin giấy chứng nhận đầu tư</div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"2";"";;"/Uploads/images/FT/Project/035_VINAMILK/small/VINAMILK.png";;;;"2013-07-31 08:42:35.793";"2013-06-20 12:49:44.423" 26;23730;"16E6EF08-460E-4598-AECF-D6EC0CECDA32";6;"Node";"Nhà máy bia Budweiser";;"<div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bia Long An</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Nhựt Ch&aacute;nh, Bến Lức, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tập đo&agrave;n AB Inbev</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>—Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>—Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"2";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/BUDWEISER.png";;;;"2013-07-29 13:36:12.000";"2013-06-20 12:49:46.007" 27;23723;"79ED39CE-FDA4-480D-8ACE-9FF12B6B4694";6;"Node";"Đầu tư chiều sâu để nâng cấp và hiện đại hóa PTN công nghệ vi sinh phục vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn ngân lực công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến";;"<div>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>140 L&ecirc; Trọng Tấn, phường T&acirc;n Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Chủ đầu tư:</td> <td>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td><strong style=\"font-size: 13px;\"><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></strong></td> <td> <div> <div>—Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng</div> <div>—Lập dự to&aacute;n phần x&acirc;y dựng</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"20";"";;"/Uploads/images/FT/Project/037_DAI%20HOC%20CNTP/small/DHCN1.png";;;;"2013-07-31 10:22:15.630";"2013-06-20 12:49:39.527" 28;23725;"421C4567-CE48-420C-8333-1F2792121DE8";6;"Node";"Nhà máy bia Sóc Trăng";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; S&oacute;c Trăng</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN An Nghiệp, tỉnh S&oacute;c Trăng</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; S&oacute;c Trăng</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td> <div>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012 - 2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"22";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/SOCTRANG.png";;;;"2013-07-29 14:20:41.510";"2013-06-20 12:49:40.720" 29;23724;"E966BCA8-BF15-492A-B48C-CE564F1987C2";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long";;"<div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Vĩnh Long</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng suất:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">50 triệu l&iacute;t/năm</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ấp T&acirc;n Thuận, x&atilde; T&acirc;n Ng&atilde;i, tp. Vĩnh Long, tĩnh Vĩnh Long</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Vĩnh Long</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thời gian thực hiện:</span></td> <td>2006-2007, 2013&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">—Lập dự &aacute;n đầu tư</span> <div><span style=\"font-size: 12px; line-height: 1.6em;\">Tư vấn đấu thầu.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Gi&aacute;m s&aacute;t chế tạo thiết bị trong nước v&agrave; lắp đặt m&aacute;y m&oacute;c thiết bị</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"23";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/VINHLONG.png";;;;"2013-07-31 09:27:44.703";"2013-06-20 12:49:40.163" 30;23899;"BDE311BA-2A12-475A-9F3F-776155E4A316";6;"Node";"Cồn Bình Tây, Cồn Xuân Lộc";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Rượu B&igrave;nh T&acirc;y, Tổng C&ocirc;ng ty M&iacute;a Đường</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Lắp đặt hệ thống điện chiếu s&aacute;ng v&agrave; động lực.<br /> Lắp đặt hệ thống xử l&yacute; nước</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"24";"";;"/Uploads/images/FT/Project/012_XUAN%20LOC/small/XUANLOC.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:24:06.277";"2013-06-25 22:11:27.747" 31;23900;"173B8F48-D478-4372-A0D9-0B2E77757912";6;"Node";"Nhà máy bia NADA Nam Định";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div style=\"margin-left:.05in;\">C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm C&ocirc;ng nghiệp Nam Định</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Cung cấp, lắp đặt hệ thống nghiền malt kh&ocirc;.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"25";"";;"/Uploads/images/FT/Project/028_NADA%20NAM%20DINH/small/NADA.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:23:29.177";"2013-06-25 22:11:31.880" 32;23901;"CAA80397-D033-4D24-97A9-B85721699981";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Bình Tây";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>B&igrave;nh Dương</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; B&igrave;nh T&acirc;y</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2007</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Thiết kế, cung cấp v&agrave; lắp đặt trạm biến &aacute;p.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"26";"";;"/Uploads/images/FT/Project/011_BINH%20TAY/small/BINHTAY.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:24:33.267";"2013-06-25 22:11:34.760" 33;23902;"6AACF961-CFD0-4253-A8F2-C3911EA3E90B";6;"Node";"Đầu tư chiều sâu Nhà máy bia Sài Gòn – Cần Thơ";;"<div><span style=\"font-size: 13px;\">C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Miền T&acirc;y</span></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; N&oacute;c, Cần Thơ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Miền T&acirc;y</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2007; 2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Tư vấn đấu thầu.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường<br /> Thiết kế, chế tạo, lắp đặt v&agrave; hướng dẫn vận h&agrave;nh hệ thống xử l&yacute; nước nấu bia..</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"27";"";;"/Uploads/images/FT/Project/027_CAN%20THO/small/CANTHO.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:04:48.627";"2013-06-25 22:11:38.487" 34;23903;"CBB228A1-61C5-417F-94C6-C1AAF51B909B";6;"Node";"Nhà máy Bia Á Châu, Nhà máy Bia Quảng Nam";;"<div><span style=\"font-size: 13px;\">C&ocirc;ng ty Bia &Aacute; Ch&acirc;u, C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng Nghiệp Miền Trung</span></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>&nbsp;C&ocirc;ng ty Bia &Aacute; Ch&acirc;u, C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng Nghiệp Miền Trung</div> </td> </tr> <tr> <td> <div><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></div> <div>Tổng thầu EPC</div> </td> <td>—Thiết kế, chế tạo, cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng.<br /> Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"28";"";;"/Uploads/images/FT/Project/013_A%20CHAU/small/ACHAU.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:16:46.553";"2013-06-25 22:11:41.393" 35;23904;"B767D643-3544-4CFA-A98E-41C5E2A557CC";6;"Node";"Nhà máy Nước khoáng Sơn Kim";;"<div> <div>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Nước Kho&aacute;ng v&agrave; Du Lịch Sơn Kim</div> </div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Nước Kho&aacute;ng v&agrave; Du Lịch Sơn Kim</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.</span><br style=\"font-size: 13px;\" /> <span style=\"font-size: 13px;\">Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"29";"";;"/Uploads/images/FT/Project/007_SON%20KIM/small/sonkim.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:21.240";"2013-06-25 22:11:44.533" 36;23733;"D541824C-9673-4DDB-83B7-82FFC88010A0";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi";;"<div>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>200 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;y Bắc, Củ Chi, Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2007,2008,2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị c&ocirc;ng tr&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"3";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/CUCHI.png";;;;"2013-07-31 09:34:02.183";"2013-06-20 12:49:47.530" 37;23905;"EA766788-E595-4000-B18C-F17A026FDBFE";6;"Node";"Dự án nhà máy nước khoáng Cúc Phương - Ninh Bình";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước kho&aacute;ng C&uacute;c Phương-Ninh B&igrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Nước kho&aacute;ng C&uacute;c Phương</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.</div> <div><span style=\"line-height: 1.6em;\">Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"30";"";;"/Uploads/images/FT/Project/009_NUOC%20KHOANG%20CUC%20PHUONG/small/cucphuong.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:30.890";"2013-06-25 22:13:43.863" 38;23906;"41A7F17A-91EA-4DCA-8D39-346DEC93D87C";6;"Node";"Dự án nhà máy bia Quảng Bình ";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y bia Quảng B&igrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Bia Quảng B&igrave;nh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y bia Quảng B&igrave;nh</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"31";"";;"/Uploads/images/FT/Project/008_BIA%20QUANG%20BINH/small/bia%20(6).JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:41.407";"2013-06-25 22:13:55.880" 39;23907;"64BFFCEE-36D2-4D80-B3F4-80F8D83FBC27";6;"Node";"Dự án nhà máy Đồ hộp Thành phố Hồ Chí Minh";;"<div>Cung cấp thiết bị chiết lon, viền lon v&agrave; auto clave cho nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp thiết bị chiết lon, viền lon v&agrave; auto clave cho nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"32";"";;"/Uploads/images/FT/Project/006_DO%20HOP%20TPHCM/small/dohophcm.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:51.180";"2013-06-25 22:13:59.353" 40;23908;"704005C0-1C7C-4237-876B-DA76A23F8FF5";6;"Node";"Dự án nhà máy Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang ";;"<div>Cung cấp thiết bị thanh tr&ugrave;ng nhanh nh&agrave; m&aacute;y Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp thiết bị thanh tr&ugrave;ng nhanh nh&agrave; m&aacute;y Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang</span><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"33";"";;"/Uploads/images/FT/Project/005_HOA%20QUA%20TIEN%20GIANG/small/hoaquatiengiang.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:06:02.320";"2013-06-25 22:14:02.353" 41;23731;"687C5A7F-9154-419F-AB2E-7CB16B45CAD8";6;"Node";"Nhà máy bia Sapporo Việt Nam";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH Sapporo Việt Nam thuộc tập đo&agrave;n Sapporo Nhật Bản</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Đức H&ograve;a 3, Việt H&oacute;a, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH Sapporo Việt Nam thuộc tập đo&agrave;n Sapporo Nhật Bản</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2011-2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Lựa chọn nh&agrave; thầu<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh<br /> Quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t tiến độ thực hiện dự &aacute;n<br /> Thực hiện c&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; của c&ocirc;ng tr&igrave;nh với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước</div> <div> <div>B&aacute;o c&aacute;o ho&agrave;n th&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường&nbsp;</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"4";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/SAPARRO.png";;;;"2013-07-29 13:40:29.270";"2013-06-20 12:49:46.580" 42;23719;"72E7A8A9-FEA3-4255-A91F-2DAB890C7969";6;"Node";"Mở rộng công suất Nhà máy bia VBL Đà Nẵng";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Đ&agrave; Nẵng</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa&nbsp;điểm:&nbsp;</td> <td><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"font-family: Arial;\">KCN</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">H&ograve;a</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Kh&aacute;nh</span><span style=\"font-family: Arial;\">, </span><span style=\"font-family: Arial;\">Quận</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Li&ecirc;n</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Chiểu</span><span style=\"font-family: Arial;\">, Tp. </span><span style=\"font-family: Arial;\">Đ&agrave;</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Nẵng</span></span></td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Đ&agrave; Nẵng</td> </tr> <tr> <td><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">Thời</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">gian</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">thực</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">hiện</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">:</span></td> <td> <div>2013</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư, xin giấy chứng nhận đầu tư.</div> <div>—Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> <div>—Lập Đề &aacute;n bảo vệ m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"5";"";;"/Uploads/images/FT/Project/038_VBL%20DA%20NANG/small/vbldn.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 09:09:25.183";"2013-06-20 12:12:37.967" 43;24192;"273EFECB-D8D9-40BD-9656-3C1948168E73";6;"";"Dự án nhà máy bia Sài Gòn – Ninh Thuận";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>—Ninh Thuận</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ninh Thuận.</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"6";"";;"/Uploads/images/FT/Project/041_SAI%20GON%20-%20NINH%20THUAN/small/NINHTHUAN.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:43:52.320";"2013-07-29 13:47:50.590" 44;23732;"E0DB7931-D1BF-4C80-A658-AB7835D89783";6;"Node";"Di dời, mở rộng Nhà máy bánh kẹo Hải Hà - Kotobuki";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH Hải H&agrave; - Kotobuki</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH Hải H&agrave; - Kotobuki</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"7";"";;"/Uploads/images/FT/Project/029_HAI%20HA/small/HAIHA.png";;;;"2013-07-31 09:10:00.543";"2013-06-20 12:49:47.093" 45;23734;"615705B6-DCAB-4BE0-AD72-ECA5432433C2";6;"Node";"Nhà máy Sữa Milky - US";;"<div>C&ocirc;ng ty Taserco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>30 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;n Tạo, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Taserco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2006</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> <div>Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng v&agrave; lập dự to&aacute;n.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;1;"9";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/MILKUS.png";;;;"2013-07-16 11:24:33.697";"2013-06-20 12:49:47.967" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;24294;"A02C1CE8-128E-4118-ACB1-6BE622D6D4F4";6;"Feedback";"Hà Tấn Đạt";;"<div><div><strong>Phone: </strong>0913550052</di><div><strong>Address: </strong>326 Hùng vương,phường Mỹ Long,tp Long Xuyên,tỉnh An Giang</di><div><strong>Email: </strong>hatandat5285@gmail.com</di></div>";"Tôi tên Hà Tấn Đạt,chuyên viên phát triển dự án thuộc tập đoàn Sao Mai An Giang.Hiện nay chúng tôi đang phát triển dự án sản xuất nước tinh khiết đóng chai. - Địa điểm dự tính : xã An Hảo,huyện Tri Tôn,An Giang. - Nhu cầu : sản xuất nước tinh khiết với chất lượng lấy nước tinh khiết Vĩnh Hảo làm tiêu chuẩn hướng tới. - Dự tính công suất 5000L/h ( giai đoạn I 1000L/h) - mua nguyên liệu vỏ chai,nhãn mác,màng co từ bên ngoài - 3 dòng sản phẩm : 350ml , 500ml , bình 20L Ban dự án muốn mời quý công ty tư vấn về công nghệ,thiết bị. Cám ơn.";23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";"Phản hồi";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\" Address=\"326 Hùng vương,phường Mỹ Long,tp Long Xuyên,tỉnh An Giang\" Email=\"hatandat5285@gmail.com\" Phone=\"0913550052\"/>";"2019-04-16 09:56:42.880";"2019-04-16 09:56:42.880" 2;24239;"7C4AA2E3-53A1-40AD-BAA6-B12B832322BE";6;"Feedback";"Xuân";;"<div><div><strong>Phone: </strong>01248692274</di><div><strong>Address: </strong>Thủ Đức</di><div><strong>Email: </strong>linhxuanlinh@gmail.com</di></div>";"Kính gửi ban tuyển dụng! Em xin phép hỏi bên công ty còn nhu cầu tuyển thư kí dự án biết tiếng TBN không ạ? Em xin chân thành cám ơn! Chúc Anh sức khỏe.";23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";"Phản hồi";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\" Address=\"Thủ Đức\" Email=\"linhxuanlinh@gmail.com\" Phone=\"01248692274\"/>";"2017-06-02 19:46:48.713";"2017-06-02 19:46:48.713" 3;24238;"54810D66-86C4-4F14-A9C6-BE7D3FCB68A0";6;"Feedback";"MS NHUNG";;"<div><div><strong>Phone: </strong>0979995696</di><div><strong>Address: </strong>206/8 LAC LONG QUAN , QUAN 11</di><div><strong>Email: </strong>nhungbelt@gmail.com</di></div>";"goi phong vat tu LIEN HE : 0904433582 MS PHUNG LIEN HE CO GIA SI TOT CHO CAC CONG TY SAN XUAT bang keo trong , duc 48mmx70y 1 Cuon 8,900 48mmx80y 1 Cuon 10,000 48mmx90y 1 Cuon 11,000 48mmx100y 1 Cuon 12,000";23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";"Phản hồi";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\" Address=\"206/8 LAC LONG QUAN , QUAN 11\" Email=\"nhungbelt@gmail.com\" Phone=\"0979995696\"/>";"2016-05-05 15:31:33.017";"2016-05-05 15:31:33.017" 4;24237;"BEA29342-D609-410C-B6FE-A5E54F77CA00";6;"Feedback";"Hiroshi Fukai";;"<div><div><strong>Phone: </strong>81-80-2390-3196</di><div><strong>Address: </strong>3-8 Irifune 3 Chome Chuo-ku, Tokyo</di><div><strong>Email: </strong>h_fukai@sk.kameda.co.jp</di></div>";"Hello I work for KAMEDA SEIKA I got a reference of your company from Sapporo Holdong, in Japan. THIEN HA KAMEDA JSC., JV with Vietnamese company, have a plan to build a new factory in Vietnam. We are looking for a good design company. So, we would like to hear your business. It would be happier if someone speaks in Japanese.";23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";"Phản hồi";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"29\" Address=\"3-8 Irifune 3 Chome Chuo-ku, Tokyo\" Email=\"h_fukai@sk.kameda.co.jp\" Phone=\"81-80-2390-3196\"/>";"2016-01-22 15:26:36.383";"2016-01-22 15:26:36.383" 5;24233;"C5BBE163-617A-4AD2-A5DA-1AB4737C96DD";6;"";"Node New";;;;23920;"F885776C-54E3-4755-BF01-26086B8DEA5B";"Dự án nhà máy Bia – NGK Phú Yên";;0;3;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2014-07-25 15:14:53.440";"2014-07-25 15:14:53.440" 6;24232;"1C2E2326-C8CF-4AC9-82F3-80EA5D7B8BA2";6;"Feedback";"Huỳnh Thị Xuân Hồng";;"<div><div><strong>Phone: </strong>01694191091</di><div><strong>Address: </strong>575/41 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10</di><div><strong>Email: </strong>xuanhong.venus@gmail.com</di></div>";"Công Ty Cổ Phần Thiết Kế In Ấn Quảng Cáo Sao Mai-chuyên thiết kế in ấn và tạo mẫu xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách Quý khách sẽ nhận được nhiều lợi ích khi hợp tác với chúng tôi, chẳng hạn: + Quý khách sẽ có thêm sự lựa chọn tìm kiếm đối tác và có thể so sánh giá thiết kế in ấn. + Quý khách có thể sở hữu những Brochure, Poster, Banner, Tờ rơi, Tờ gấp,… được thiết kế một cách độc đáo, mà không cần tốn chi phí thiết kế. + Những đồ dùng văn phòng, danh thiếp, lịch độc quyền chúng tôi có thể đáp ứng ngoài mong đợi của quý khách. + Quý khách cần thiết kế bộ nhận diện cho trường của mình, chúng tôi sẽ cung cấp logo, phong thư, phong bì, lịch, hộp quà lưu niệm, bút bi, túi giấy,… để quý khách có thể quảng bá hình ảnh của mình đến mọi người. Chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến thư ngỏ này! *Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Huỳnh Thị Xuân Hồng: 01694 191 091 Email: xuanhong.venus@gmail.com Công ty CP Thiết Kế - In Ấn – Quảng Cáo Sao Mai 575/41 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM Fax : (08)6299 7034 Tel: (08) 6299 7034";23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";"Phản hồi";;0;2;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\" Address=\"575/41 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10\" Email=\"xuanhong.venus@gmail.com\" Phone=\"01694191091\"/>";"2014-01-07 08:35:27.340";"2014-01-07 08:35:27.340" 7;24252;"8A0457B8-C9B9-41DE-8A96-0870608E77BF";6;"CPH";"Cổ phần hóa";;"<div>TH&Ocirc;NG B&Aacute;O</div> <div>B&Aacute;N ĐẤU GI&Aacute; CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA C&Ocirc;NG CH&Uacute;NG</div> <div>TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN KỸ THUẬT V&Agrave; C&Ocirc;NG NGHỆ</div> ";"<div>https://www.shs.com.vn/News/2018913/1009943/thong-bao-ban-dau-gia-co-phan-lan-dau-ra-cong-chung-trung-tam-phat-trien-ky-thuat-va-cong-nghe-foodtech.aspx</div> ";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"0";"";;"http://foodtech.com.vn/Uploads/images/FT/Service/img_projectmanager.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2018-09-22 20:10:19.360";"2018-09-21 15:55:08.407" 8;23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";6;"Node";"Tin tức";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;6;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2018-09-22 06:57:57.217";"2013-06-28 21:33:01.320" 9;24206;"74CD7B9A-2CC8-4874-8DED-F13EA9EEBD84";6;"";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 12.727272033691406px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>200 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;y Bắc, Củ Chi, Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2007,2008,2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị c&ocirc;ng tr&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/033_CU%20CHI/small/CUCHI.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:42:32.040";"2013-07-31 09:14:20.660" 10;24200;"1BC73FEC-A288-48BC-A82E-D2797686C308";6;"";"Dự án nhà máy Xi Măng FICO Tây Ninh";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần Xi Măng Fico T&acirc;y Ninh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; M&amp;E</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/017_FICO%20TAY%20NINH/small/ficotayninh.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:42:02.680";"2013-07-29 15:18:16.640" 11;24194;"83F34ACE-AF4A-402E-93AC-443DC491BCD2";6;"";"Dự án nhà máy Bia Phú Yên";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Ph&uacute; Y&ecirc;n&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Thiết kế, cung cấp thiết bị, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, lắp đặt vận h&agrave;nh.</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/010_BIA%20PHU%20YEN/small/phuyen.png";;;"<InputValue LanguageID=\"29\"/>";"2013-07-31 13:38:40.897";"2013-07-29 14:38:49.813" 12;23920;"F885776C-54E3-4755-BF01-26086B8DEA5B";6;"Node";"Dự án nhà máy Bia – NGK Phú Yên";;"<div>Thiết kế - cung cấp thiết bị &ndash; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ &ndash; lắp đặt vận h&agrave;nh nh&agrave; m&aacute;y bia Ph&uacute; Y&ecirc;n</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần H&agrave;ng Ti&ecirc;u D&ugrave;ng Masan</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</div> <div>Tư vấn đấu thầu</div> <div><span style=\"line-height: 1.6em;\">Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave; lắp đặt thiết bị</span></div> <div>Quản l&yacute; dự &aacute;n</div> </div> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;1;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/039_MASAN%20BIA%20PHU%20YEN/small/phuyen_masan.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:37:34.990";"2013-06-28 16:28:36.870" 13;24103;"400F5786-2078-4C07-A4C1-4951EF49A6EA";6;"Node";"1";;"<div><span style=\"color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-serif; line-height: normal;\">Summary</span></div> ";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/2013-06-09%2009_57_30.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:22:30.267";"2013-07-17 20:24:06.137" 14;23934;"730064F8-6490-4A1B-8112-118226569B73";6;"Node";"Dự án nhà máy Đồ hộp Tân Mai ";;"<div>Cung cấp d&acirc;y chuyền sản xuất thịt hộp nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp T&acirc;n Mai</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp d&acirc;y chuyền sản xuất thịt hộp nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp T&acirc;n Mai</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/004_DO%20HOP%20TAN%20MAI/small/tanmai(1).png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:00:10.920";"2013-07-12 10:06:14.503" 15;24198;"E1AEC5FC-4603-40A6-A4D8-543805C6BAEE";6;"";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh, Sài Gòn – Quy Nhơn, Sai Gon – Phú Yên";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 12.727272033691406px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Sabeco</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> <span style=\"line-height: 1.6em;\">Tư vấn đấu thầu.</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/020_ME%20LINH%20-%20QUY%20NHON%20-%20PHU%20YEN/small/sl.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 08:40:25.070";"2013-07-29 15:08:43.517" 16;24199;"6B0FBDD0-9270-417A-97AA-5B3868EFBAB0";6;"";"Dự án nhà máy Bia Sài Gòn ";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Tổng C&ocirc;ng ty Bia - Rượu - Nước giải kh&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư hệ thống xử l&yacute; nước nấu bia<br /> Tư vấn lập dự &aacute;n d&acirc;y chuyền n&uacute;t chai<br /> Tư vấn lập dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất n&uacute;t kho&eacute;n<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng hệ thống xử l&yacute; nước thải<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/016_BIA%20SAI%20GON/small/biasg.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:02:32.860";"2013-07-29 15:15:01.917" 17;24197;"DFEBA8AD-AACC-4D88-9878-EC5A69817575";6;"";"Dự án nhà máy sản xuất Bao Bì";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bao b&igrave; Bia S&agrave;i G&ograve;n</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/015_BAO%20BI%20SAI%20GON/small/baobi.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:01:58.673";"2013-07-29 14:43:49.893" 18;23937;"AE3CA383-CC78-4BC4-A75F-872C4DA18BE4";6;"Node";"Dự án nhà máy Bia Dung Quất";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y Bia Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y Bia Quảng Ng&atilde;i</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/001_BIA%20QUANG%20NGAI/small/beer.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:01:26.880";"2013-07-12 10:09:58.167" 19;23936;"051BCF5B-02D3-48EB-AD5F-30A5FCC6FB68";6;"Node";"Dự án nhà máy nước ngọt Quảng Ngãi ";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước ngọt Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước ngọt Quảng Ng&atilde;i</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/002_NUOC%20NGOT%20QUANG%20NGAI/small/nuocngot.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:00:23.443";"2013-07-12 10:08:46.727" 20;23935;"8FFD80AE-94FF-4FE7-88B2-5B38D77799D1";6;"Node";"Dự án cung cấp dây chuyền thanh trùng sữa đậu nành Quảng Ngãi ";;"<div>Dự &aacute;n cung cấp d&acirc;y chuyền thanh tr&ugrave;ng sữa đậu n&agrave;nh Quảng Ng&atilde;i</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Đường Quảng Ng&atilde;i</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Dự &aacute;n cung cấp d&acirc;y chuyền thanh tr&ugrave;ng sữa đậu n&agrave;nh Quảng Ng&atilde;i</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/003_DAU%20NANH%20QUANG%20NGAI/small/suadaunanh.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:00:06.157";"2013-07-12 10:07:27.387" 21;23870;"71B56D2D-BF12-4814-87F8-0D2283AEA2F8";6;"Node";"Giới thiệu";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;3;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-29 22:38:43.517";"2013-06-22 12:12:48.137" 22;23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";6;"Node";"Tuyển dụng";;"<div>Kiến tr&uacute;c sư</div> ";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;5;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-29 22:38:34.200";"2013-06-21 12:37:49.367" 23;23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";6;"Node";"Thành viên";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;13;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-29 22:38:23.617";"2013-06-21 12:15:22.213" 24;23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";6;"Node";"Hỏi đáp";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;7;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-29 22:38:13.270";"2013-06-21 11:31:39.223" 25;24196;"0E914EAA-DE7B-4107-9672-B5B5DBE42064";6;"";"Dự án nhà máy xử lý nước Kiên Lương";;"";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng suất:</span></td> <td>200000 m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm:</span></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td>Tập Đo&agrave;n T&acirc;n Tạo</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thời gian thực hiện:</span></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">—</span><span style=\"line-height: 1.6em;\">Tư vấn lập dự &aacute;n đầu tư</span> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng.</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/vinachem%20-tap%20doan%20hoa%20chat/mau.png";;;"<InputValue LanguageID=\"29\"/>";"2013-07-29 15:27:08.017";"2013-07-29 14:42:06.307" 26;23921;"32BD1C01-CEE7-45E7-8C0C-B4A01D91ED53";6;"Node";"Lập định hướng phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>C&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất h&oacute;a chất của Tập đo&agrave;n H&oacute;a chất Việt Nam</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Tập đo&agrave;n H&oacute;a chất Việt Nam</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c sản phẩm sản xuất kinh doanh của Vinachem bao gồm ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật, h&oacute;a chất cơ bản, h&oacute;a chất ti&ecirc;u d&ugrave;ng, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a chất, h&oacute;a dược, h&oacute;a dầu, c&ocirc;ng nghiệp chế biến cao su, c&ocirc;ng nghiệp khai th&aacute;c v&agrave; chế biến kho&aacute;ng sản.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Project/vinachem%20-tap%20doan%20hoa%20chat/hoachat.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-25 14:22:39.077";"2013-06-28 16:29:12.260" 27;23754;"94478ABC-B52C-4616-9244-66D9D4E8C328";6;"Node";"Chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị các nội dung gì để lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:29:04.483";"2013-06-21 11:32:50.517" 28;23757;"5E61E808-D288-4794-9C52-79669F19EE47";6;"Node";"Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:27:37.893";"2013-06-21 11:33:52.053" 29;23756;"444EAD71-AA26-4BD3-96F8-0D5C156A947F";6;"Node";"Thủ tục lập dự án đầu tư - cấp phép đầu tư?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:27:26.097";"2013-06-21 11:33:24.263" 30;23755;"0F7A9851-D804-406D-B7BC-05453B83F094";6;"Node";"Dự án đầu tư được viết như thế nào?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:27:16.800";"2013-06-21 11:33:05.767" 31;23753;"80D32256-ED5A-4601-A632-9A5A7DB2D2B2";6;"Node";"Thế nào là một dự án đầu tư xây dựng công trình?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:26:21.427";"2013-06-21 11:31:58.843" 32;23752;"6982B193-E121-4FC9-9259-2508FBEC68F9";6;"Node";"Vì sao cần lập dự án?";;"<div>Chưa c&oacute; c&acirc;u trả lời cho c&acirc;u hỏi n&agrave;y</div> ";"<div>Chưa c&oacute; c&acirc;u trả lời cho c&acirc;u hỏi n&agrave;y</div> ";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:26:07.203";"2013-06-21 11:31:56.577" 33;23751;"D2E40DCF-67C8-4432-87C0-1438370DF16D";6;"Node";"Các giai đoạn trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:25:53.180";"2013-06-21 11:31:53.757" 34;23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";6;"Node";"Khách hàng";;"<div>Họ đ&atilde; tin tưởng ch&uacute;ng t&ocirc;i</div> ";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;25;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:32:57.373";"2013-06-21 13:33:17.300" 35;24117;"80C09839-43AC-44BF-9585-D38ACDAB1106";6;"Node";"15";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_8109.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:29:07.160";"2013-07-17 20:25:14.180" 36;24116;"98B8FC86-F564-4FEF-BD9E-3C9B8F5A62E8";6;"Node";"14";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_7869.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:28:56.907";"2013-07-17 20:25:10.190" 37;24115;"F53E2380-0315-4410-90A1-4B4ABB2C9F2F";6;"Node";"13";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_7757.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:28:47.350";"2013-07-17 20:25:06.927" 38;24114;"12487E2F-BDF8-482B-9C0D-10B59832CA69";6;"Node";"12";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_7754.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:28:31.930";"2013-07-17 20:25:03.867" 39;24113;"EFB7CEAD-FC85-4E59-9E50-FB348AE6F375";6;"Node";"11";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_7570.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:28:16.167";"2013-07-17 20:24:59.957" 40;24112;"9823BE81-1DB5-467B-B682-0FF55928D81D";6;"Node";"10";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_7500.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:56.950";"2013-07-17 20:24:57.057" 41;24111;"6CC883EC-8A8A-47A1-A2F9-A9858E5ECFE2";6;"Node";"9";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_1798.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:46.583";"2013-07-17 20:24:53.120" 42;24110;"868F654E-E011-4BD0-B7C4-2E8FE121A13C";6;"Node";"8";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_1796.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:38.230";"2013-07-17 20:24:48.800" 43;24109;"D6327215-6FAB-4E20-9D61-3742652EFCD0";6;"Node";"7";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_1230.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:28.390";"2013-07-17 20:24:40.400" 44;24108;"36480BE0-D4CE-494E-9DC8-6AB250FA2A1A";6;"Node";"6";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_0998.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:21.073";"2013-07-17 20:24:36.750" 45;24107;"920D21DF-5C96-4061-8CD3-20F3FCFE1054";6;"Node";"5";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/IMG_0995.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:27:06.187";"2013-07-17 20:24:34.070" 46;24106;"BC73BDBF-7FB1-44F2-9A18-3EF28155286B";6;"Node";"4";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/about_001.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:26:37.220";"2013-07-17 20:24:31.113" 47;24105;"BFFC6A60-5664-4833-99CA-C6888439D885";6;"Node";"3";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/8.JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:26:30.487";"2013-07-17 20:24:27.583" 48;24104;"EA268425-069D-42F0-BE25-3BA22FF0FDEC";6;"Node";"2";;"";"";23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";"Hoạt động của Foodtech";;0;3;"0";"";;"/Uploads/images/FT/Activities/4.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:25:56.443";"2013-07-17 20:24:23.767" 49;23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";6;"Node";"Dự án";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;44;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 18:48:43.900";"2013-06-20 12:12:04.667" 50;23887;"90010BD6-C615-4046-9996-FCDDD86CDB39";6;"Node";"KIẾN TRÚC SƯ";;"<div> <div>Lập bản vẽ quy hoạch, tổng mặt bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh</div> <div>Dựng m&ocirc; h&igrave;nh 3D c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</div> <div>Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật v&agrave; thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c theo đ&uacute;ng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh</div> Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</div> ";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tbody> <tr> <td>Chức vụ:</td> <td>Nh&acirc;n vi&ecirc;n</td> </tr> <tr> <td>Ng&agrave;nh nghề:</td> <td>Kỹ thuật</td> </tr> <tr> <td>H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</td> <td>To&agrave;n thời gian cố định</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm l&agrave;m việc:</td> <td>Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td>Mức lương:</td> <td>Thỏa thuận</td> </tr> <tr> <td>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</td> <td> <div>Lập bản vẽ quy hoạch, tổng mặt bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh</div> <div>Dựng m&ocirc; h&igrave;nh 3D c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</div> <div>Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật v&agrave; thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c theo đ&uacute;ng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh</div> Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</td> </tr> <tr> <td>Quyền lợi được hưởng:</td> <td>Lương v&agrave; thưởng theo năng lực.&nbsp;<br /> C&aacute;c chế độ theo quy định của Luật Lao động.&nbsp;<br /> C&oacute; cơ hội thăng tiến trong c&ocirc;ng ty.</td> </tr> <tr> <td>Y&ecirc;u cầu:</td> <td> <div>Tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kiến tr&uacute;c.</div> <div>Tối thiểu c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</div> <div>Th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c như Auto Cad, Sap&hellip;</div> <div>Khả năng l&agrave;m việc độc lập, khả năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</div> <div>Ưu ti&ecirc;n c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t.</div> Ưu ti&ecirc;n c&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.</td> </tr> <tr> <td>Hồ sơ bao gồm:</td> <td>Đơn xin việc.<br /> Sơ yếu l&yacute; lịch&nbsp;<br /> Bảng sao bằng cấp</td> </tr> <tr> <td>H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Trực&nbsp; tiếp hoặc qua Email:&nbsp;</span><a href=\"mailto:vovananh@foodtech.com.vn\" style=\"font-size: 13px;\">vovananh@foodtech.com.vn</a></td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";"Tuyển dụng";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 15:06:11.547";"2013-06-23 08:37:37.820" 51;23886;"446D7F68-AFCE-4601-85C1-3265AA47339B";6;"Node";"KỸ SƯ XÂY DỰNG";;"<div> <div>Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật v&agrave; thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c theo đ&uacute;ng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</div> <div>Lập dự to&aacute;n &ndash; Tổng dự to&aacute;n</div> <div>Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</div> <div>Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> <div>Lập kế hoạch vật tư thi c&ocirc;ng.</div> Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Chức vụ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Ng&agrave;nh nghề:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kỹ thuật</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">To&agrave;n thời gian cố định</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Mức lương:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thỏa thuận</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Thiết kế kỹ thuật &ndash; thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống điện &ndash; Hệ thống điều khiển tự động theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập dự to&aacute;n thiết bị &ndash; B&aacute;o gi&aacute;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập kế hoạch vật tư thi c&ocirc;ng.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Quyền lợi được hưởng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Lương v&agrave; thưởng theo năng lực.&nbsp;<br /> C&aacute;c chế độ theo quy định của Luật Lao động.&nbsp;<br /> C&oacute; cơ hội thăng tiến trong c&ocirc;ng ty.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Y&ecirc;u cầu:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh x&acirc;y dựng.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tối thiểu c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c như Auto Cad, Sap&hellip;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Khả năng l&agrave;m việc độc lập, khả năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm lập dự to&aacute;n</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Hồ sơ bao gồm:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Đơn xin việc.</span><br /> Sơ yếu l&yacute; lịch <div><span style=\"font-size: 12px;\">Bản sao bằng cấp</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Trực&nbsp; tiếp hoặc qua Email:&nbsp;<a href=\"mailto:vovananh@foodtech.com.vn\">vovananh@foodtech.com.vn</a></span></td> </tr> </tbody> </table> ";23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";"Tuyển dụng";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 15:05:18.083";"2013-06-23 08:36:40.733" 52;23787;"EA2A40C2-D7A2-4905-B658-9B10A574E4E7";6;"Node";"KỸ SƯ ĐIỆN – ĐIỀU KHIỂN";;"<div> <div>Thiết kế kỹ thuật &ndash; thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống điện &ndash; Hệ thống điều khiển tự động theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</div> <div>Lập dự to&aacute;n thiết bị &ndash; B&aacute;o gi&aacute;</div> <div>Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> <div>Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> <div>Lập kế hoạch vật tư thi c&ocirc;ng.</div> Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Chức vụ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Ng&agrave;nh nghề:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kỹ thuật</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">To&agrave;n thời gian cố định</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Mức lương:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thỏa thuận</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Thiết kế kỹ thuật &ndash; thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống điện &ndash; Hệ thống điều khiển tự động theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập dự to&aacute;n thiết bị &ndash; B&aacute;o gi&aacute;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập kế hoạch vật tư thi c&ocirc;ng.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Quyền lợi được hưởng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Lương v&agrave; thưởng theo năng lực.&nbsp;<br /> C&aacute;c chế độ theo quy định của Luật Lao động.&nbsp;<br /> C&oacute; cơ hội thăng tiến trong c&ocirc;ng ty.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Y&ecirc;u cầu:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh điện &ndash; điện tử.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tối thiểu c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c như Auto Cad, Sap&hellip;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Khả năng l&agrave;m việc độc lập, khả năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Hồ sơ bao gồm:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Đơn xin việc.</span><br /> Sơ yếu l&yacute; lịch<br /> <span style=\"font-size: 12px;\">Bản sao bằng cấp</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Trực&nbsp; tiếp hoặc qua Email: <a href=\"mailto:vovananh@foodtech.com.vn\">vovananh@foodtech.com.vn</a></span></td> </tr> </tbody> </table> ";23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";"Tuyển dụng";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 15:04:04.150";"2013-06-21 13:36:43.410" 53;23784;"88F72DC4-CE13-4B62-A946-5C9C8D62CFED";6;"Node";"KỸ SƯ CƠ KHÍ";;"<div> <div>Thiết kế chế tạo, thiết kế lắp đặt thiết bị theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</div> <div>Lập dự to&aacute;n thiết bị &ndash; B&aacute;o gi&aacute;.</div> <div>Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> <div>Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> <div>Lập kế hoạch vật tư, dự tr&ugrave; chi ph&iacute; thi c&ocirc;ng.</div> Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Chức vụ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Ng&agrave;nh nghề:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kỹ thuật</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">To&agrave;n thời gian cố định</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Mức lương:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thỏa thuận</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Thiết kế chế tạo, thiết kế lắp đặt thiết bị theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn hiện h&agrave;nh.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập dự to&aacute;n thiết bị &ndash; B&aacute;o gi&aacute;.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập kế hoạch vật tư, dự tr&ugrave; chi ph&iacute; thi c&ocirc;ng.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Lập Hồ sơ nghiệm thu, b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định hiện h&agrave;nh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Quyền lợi được hưởng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Lương v&agrave; thưởng theo năng lực.&nbsp;<br /> C&aacute;c chế độ theo quy định của Luật Lao động</span> <div><span style=\"font-size: 12px;\">C&oacute; cơ hội thăng tiến trong c&ocirc;ng ty.</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Y&ecirc;u cầu:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cơ kh&iacute;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tối thiểu c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c như Auto Cad&hellip;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Khả năng l&agrave;m việc độc lập, khả năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Hồ sơ bao gồm:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Đơn xin việc.</span><br /> Sơ yếu l&yacute; lịch<br /> <span style=\"font-size: 12px;\">Bản sao bằng cấp</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Trực&nbsp; tiếp hoặc qua Email: <a href=\"mailto:vovananh@foodtech.com.vn\">vovananh@foodtech.com.vn</a></span></td> </tr> </tbody> </table> ";23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";"Tuyển dụng";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 15:02:55.453";"2013-06-21 13:32:46.933" 54;23783;"88F3BE4F-C85A-4082-B45F-4E189BED1F4D";6;"Node";"KỸ SƯ CÔNG NGHỆ";;"<div> <div>Thiết kế kỹ thuật - c&ocirc;ng nghệ c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghiệp.</div> <div>Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị c&ocirc;ng nghệ.</div> <div>Lập dự to&aacute;n thiết bị - B&aacute;o gi&aacute;</div> <div>Tham gia gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị - c&ocirc;ng nghệ.</div> Tham gia triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Chức vụ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Ng&agrave;nh nghề:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kỹ thuật</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">To&agrave;n thời gian cố định</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm l&agrave;m việc:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Mức lương:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thỏa thuận</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Thiết kế kỹ thuật - c&ocirc;ng nghệ c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghiệp.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị c&ocirc;ng nghệ.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Lập dự to&aacute;n thiết bị - B&aacute;o gi&aacute;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tham gia gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị - c&ocirc;ng nghệ.</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Tham gia triển khai thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị.</span><br /> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Quyền lợi được hưởng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Lương v&agrave; thưởng theo năng lực.&nbsp;<br /> C&aacute;c chế độ theo quy định của Luật Lao động.&nbsp;<br /> C&oacute; cơ hội thăng tiến trong c&ocirc;ng ty.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Y&ecirc;u cầu:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan như H&oacute;a thực phẩm, h&oacute;a c&ocirc;ng nghệ, sinh học, m&ocirc;i trường&hellip;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">C&oacute; kiến thức về lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c như Auto Cad&hellip;</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Khả năng l&agrave;m việc độc lập, khả năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.&nbsp;</span></div> <span style=\"font-size: 12px;\">Ưu ti&ecirc;n c&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Hồ sơ bao gồm:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Đơn xin việc</span><br /> Sơ yếu l&yacute; lịch<br /> <span style=\"font-size: 12px;\">Bản sao bằng cấp</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Trực&nbsp; tiếp hoặc qua Email:&nbsp;<a href=\"mailto:vovananh@foodtech.com.vn\">vovananh@foodtech.com.vn</a></span></td> </tr> </tbody> </table> ";23782;"D3EBD3EF-0A74-4BD3-BD03-E60A18043941";"Tuyển dụng";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 15:01:31.950";"2013-06-21 12:42:18.503" 55;23895;"42CED6CC-6933-4BE6-B7F3-CFDB8775B744";6;"Node";"Công ty TNHH VBL Đà Nẵng";;"";"";23894;"7B3EC725-5CC9-4819-B34B-3DC753D1A78D";"Đà Nẵng";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 14:00:40.573";"2013-06-24 21:22:14.193" 56;23894;"7B3EC725-5CC9-4819-B34B-3DC753D1A78D";6;"danang";"Đà Nẵng";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 14:00:28.353";"2013-06-24 21:21:59.303" 57;23857;"94E07383-A0E4-4B63-9406-87E0D6BCABD2";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng";;"";"";23856;"F77F3661-79EA-476A-B859-1AFA6F80903E";"Sóc Trăng";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 14:00:19.490";"2013-06-21 14:00:27.760" 58;23856;"F77F3661-79EA-476A-B859-1AFA6F80903E";6;"soctrang";"Sóc Trăng";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 14:00:05.470";"2013-06-21 14:00:05.370" 59;23855;"B23C4167-E7E7-4A6E-A034-56192548213D";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu";;"";"";23854;"6BDD027C-3D80-42CE-9A99-86B5D1CF843A";"Bạc Liêu";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:59:57.880";"2013-06-21 13:59:52.133" 60;23854;"6BDD027C-3D80-42CE-9A99-86B5D1CF843A";6;"baclieu";"Bạc Liêu";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:59:47.680";"2013-06-21 13:59:33.630" 61;23853;"345B45BA-1CD2-466D-ABA7-61CBF1364B33";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô";;"";"";23851;"04593C2F-50A2-4D12-9570-5E99B746D8AD";"Cần Thơ";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:59:38.777";"2013-06-21 13:59:20.103" 62;23852;"96ADC15D-25B1-4B24-8D5F-7F1D6DB38C46";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ";;"";"";23851;"04593C2F-50A2-4D12-9570-5E99B746D8AD";"Cần Thơ";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:59:25.787";"2013-06-21 13:59:06.897" 63;23851;"04593C2F-50A2-4D12-9570-5E99B746D8AD";6;"cantho";"Cần Thơ";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:59:01.253";"2013-06-21 13:58:51.360" 64;23850;"70C87C98-1069-4CE3-9315-9C4314D5E8A9";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long";;"";"";23849;"08EF1A2E-E667-418F-A165-9FA21F85687D";"Vĩnh Long";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:58:51.473";"2013-06-21 13:58:35.530" 65;23849;"08EF1A2E-E667-418F-A165-9FA21F85687D";6;"vinhlong";"Vĩnh Long";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:58:39.730";"2013-06-21 13:58:19.663" 66;23848;"FECBE1F5-7ED2-4538-AF4B-443380F136DB";6;"";"Công ty TNHH VBL Tiền Giang";;"";"";23847;"0E1140BF-3D14-4B0A-B4B0-6056E6D1B239";"Tiền Giang";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:58:33.660";"2013-06-21 13:58:06.330" 67;23847;"0E1140BF-3D14-4B0A-B4B0-6056E6D1B239";6;"tiengiang";"Tiền Giang";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:57:41.220";"2013-06-21 13:57:50.583" 68;23846;"71E36D34-F2F0-4CBA-9BC3-52AAF9B133BA";6;"Node";"Công ty Cổ phần Bia Long An";;"";"";23843;"A5668C04-03E0-43B5-8E75-EF70D758979A";"Long An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:57:33.330";"2013-06-21 13:57:37.990" 69;23845;"131E9190-B809-4546-AE02-073678C16560";6;"Node";"Công ty TNHH Sapporo Việt Nam";;"";"";23843;"A5668C04-03E0-43B5-8E75-EF70D758979A";"Long An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:57:23.610";"2013-06-21 13:57:20.390" 70;23844;"C1242F6E-3D7D-47F5-8360-4C15BCE8D7D8";6;"Node";"Công ty Sữa công nghệ cao Việt Nam - US ";;"";"";23843;"A5668C04-03E0-43B5-8E75-EF70D758979A";"Long An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:57:14.007";"2013-06-21 13:57:04.657" 71;23859;"40E4D061-D167-40A1-A7C1-27422A53F9D5";6;"Node";"Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:57:02.053";"2013-06-21 14:06:27.557" 72;23842;"09391168-A861-4B43-B606-9DC389BA10AC";6;"Node";"Tập Đoàn Tân Tạo";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:51.203";"2013-06-21 13:56:25.530" 73;23841;"D9863A62-36C7-42F6-ADE8-4484F362FC30";6;"Node";"Công ty Dầu Tường An";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:43.370";"2013-06-21 13:56:13.130" 74;23840;"F9075048-EFDA-49CA-82C9-CC4838AA1049";6;"Node";"Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:35.080";"2013-06-21 13:56:02.677" 75;23838;"2CD290EB-5496-4526-B87A-E1B19282C8B7";6;"Node";"Công ty Nước giải khát Tribeco/IBC";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:25.813";"2013-06-21 13:55:46.103" 76;23837;"2CFABA00-A633-4C26-9EB2-B3C462C3CF5F";6;"Node";"Công ty Sữa Việt Nam";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:16.630";"2013-06-21 13:55:34.067" 77;23836;"ECA41CF7-9E8E-4AEF-8139-1BCADA373DFA";6;"Node";"Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn";;"";"";23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";"Thành phố Hồ Chí Minh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:56:05.790";"2013-06-21 13:55:27.407" 78;23835;"6DD4AD81-A99A-4759-9746-A7394B891B30";6;"hcm";"Thành phố Hồ Chí Minh";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;7;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:55:41.063";"2013-06-21 13:54:49.973" 79;23834;"9DDCF249-DA43-4292-A8C3-DAEBB124D079";6;"Node";"Nhà máy Cồn Bình Tây";;"";"";23832;"E0B1821D-A2E3-4DCB-8B50-86F45C1AA8A5";"Bình Dương";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:55:30.517";"2013-06-21 13:54:34.453" 80;23833;"8F7F3F0B-F9CB-49D7-B411-6643BA0FA027";6;"Node";"Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây ";;"";"";23832;"E0B1821D-A2E3-4DCB-8B50-86F45C1AA8A5";"Bình Dương";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:55:22.403";"2013-06-21 13:54:31.490" 81;23832;"E0B1821D-A2E3-4DCB-8B50-86F45C1AA8A5";6;"binhduong";"Bình Dương";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:55:10.550";"2013-06-21 13:54:06.437" 82;23831;"8E9E048C-EC49-4094-B313-99DA729CED3B";6;"Node";"Tổng Công ty Mía Đường VN";;"";"";23829;"729EDB27-2A60-456A-AFCA-466612886F8F";"Đồng Nai";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:55:00.440";"2013-06-21 13:53:53.170" 83;23830;"2528CDD8-0162-4440-B32A-DB64EAD10E15";6;"Node";"Công ty LD Men Thực phẩm Mauri - La Nga";;"";"";23829;"729EDB27-2A60-456A-AFCA-466612886F8F";"Đồng Nai";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:54:48.547";"2013-06-21 13:53:45.777" 84;23829;"729EDB27-2A60-456A-AFCA-466612886F8F";6;"dongnai";"Đồng Nai";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:54:36.563";"2013-06-21 13:53:18.560" 85;23828;"DF3A8C70-D5A8-4433-8622-8D043507956C";6;"Node";"Công ty Nước khoáng Bà Rịa - Vũng Tàu";;"";"";23827;"94AE4ADD-5348-4D9E-B422-AC3228D83E07";"Bà Rịa - Vũng Tàu";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:54:28.323";"2013-06-21 13:53:11.287" 86;23827;"94AE4ADD-5348-4D9E-B422-AC3228D83E07";6;"bariavungtau";"Bà Rịa - Vũng Tàu";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:54:17.693";"2013-06-21 13:52:44.727" 87;23826;"BF869F24-50BF-4BD7-AEE6-032A08A068E2";6;"Node";"Tỉnh Nhà máy bia Sài Gòn - Daklak";;"";"";23825;"948D1E13-CEB3-4C7F-A7AA-0CDF3013073C";"Daklak";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:54:07.243";"2013-06-21 13:52:30.717" 88;23824;"886A5FEA-56AA-4195-8C05-26B5A58AB14A";6;"Node";"Công ty Thực phẩm Lâm Đồng";;"";"";23823;"DF22A101-C7F2-4C75-9087-9D5809493625";"Lâm Đồng";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:53:53.363";"2013-06-21 13:51:59.570" 89;23823;"DF22A101-C7F2-4C75-9087-9D5809493625";6;"lamdong";"Lâm Đồng";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:53:42.253";"2013-06-21 13:51:38.160" 90;23858;"508376C9-4AFE-48D2-B345-C0E8DBC62848";6;"Node";"Công ty CP hàng tiêu dùng Masan";;"";"";23820;"61DE4492-0D32-4815-9EA2-6DBE27ADE72E";"Phú Yên";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:53:34.467";"2013-06-21 14:05:35.243" 91;23822;"8E904B12-AFA0-4340-B6F0-0C15404B9095";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Yên";;"";"";23820;"61DE4492-0D32-4815-9EA2-6DBE27ADE72E";"Phú Yên";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:53:23.873";"2013-06-21 13:51:15.683" 92;23821;"776B8DFF-99B6-4F7B-91BF-AF79F4F1A6A2";6;"Node";"Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Phú Yên";;"";"";23820;"61DE4492-0D32-4815-9EA2-6DBE27ADE72E";"Phú Yên";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:53:15.300";"2013-06-21 13:51:12.690" 93;23820;"61DE4492-0D32-4815-9EA2-6DBE27ADE72E";6;"phuyen";"Phú Yên";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;3;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:52:12.900";"2013-06-21 13:50:32.823" 94;23819;"515A0640-8AB0-4D06-9CAC-A9C3D2B1BE60";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quy Nhơn";;"";"";23818;"1CE79EA6-4ABE-477D-B25E-39EFAB966FDB";"Bình Định";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:51:45.900";"2013-06-21 13:50:24.770" 95;23818;"1CE79EA6-4ABE-477D-B25E-39EFAB966FDB";6;"binhdinh";"Bình Định";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:51:36.587";"2013-06-21 13:50:01.783" 96;23817;"C103E56F-3EB7-465C-9572-1E74FCF08A0D";6;"Node";"Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi";;"";"";23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";"Quảng Ngãi";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:56.547";"2013-06-21 13:48:53.793" 97;23816;"4FB46398-B444-4174-9494-7A6F95BC9E2F";6;"Node";"Nhà máy nước ngọt Quảng Ngãi";;"";"";23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";"Quảng Ngãi";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:46.927";"2013-06-21 13:48:51.213" 98;23815;"430EB6C5-7CD8-43F7-9266-5DF8A82C1F0A";6;"Node";"Nhà máy bia Quảng Ngãi";;"";"";23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";"Quảng Ngãi";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:37.303";"2013-06-21 13:48:48.507" 99;23814;"4FA21D8F-461D-4855-8AEA-BE9D11F59D1E";6;"Node";"Nhà máy nước khoáng Thạch Bích";;"";"";23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";"Quảng Ngãi";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:28.810";"2013-06-21 13:48:45.470" 100;23813;"1A96EA15-DD1A-4E0A-8035-14CA59481A65";6;"Node";"Công ty Đường Quảng Ngãi";;"";"";23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";"Quảng Ngãi";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:20.260";"2013-06-21 13:48:40.730" 101;23812;"D45982E0-705E-4EA4-B669-2148EFC53962";6;"quangngai";"Quảng Ngãi";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;5;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:50:05.407";"2013-06-21 13:48:12.050" 102;23811;"C1503E60-482A-4E33-90F1-7D7785C393B4";6;"Node";"Nhà Máy Bia Quảng Nam";;"";"";23810;"3FB66281-A731-40B2-BCC3-852ED3485F70";"Quảng Nam";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:49:56.750";"2013-06-21 13:47:33.300" 103;23810;"3FB66281-A731-40B2-BCC3-852ED3485F70";6;"quangnam";"Quảng Nam";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:49:47.430";"2013-06-21 13:47:10.613" 104;23809;"11926D81-4D2D-4938-A803-AF271A21C4B7";6;"Node";"Công ty Bia Quảng Bình";;"";"";23807;"622C690C-7B49-4F01-B101-E92E801C3251";"Quảng Bình";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:49:40.493";"2013-06-21 13:47:02.563" 105;23808;"02103960-B516-461D-B805-3A0DE8C14359";6;"Node";"Xí nghiệp Nước khoáng Bang - Quảng Bình ";;"";"";23807;"622C690C-7B49-4F01-B101-E92E801C3251";"Quảng Bình";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:49:29.283";"2013-06-21 13:46:41.390" 106;23807;"622C690C-7B49-4F01-B101-E92E801C3251";6;"quangbinh";"Quảng Bình";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:49:03.743";"2013-06-21 13:46:05.950" 107;23806;"35351736-B436-4E09-B213-88A46D41AB63";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ An";;"";"";23803;"FF5267B6-0CA8-482B-AA88-5D3C5EB5382C";"Nghệ An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:48:55.247";"2013-06-21 13:45:07.967" 108;23805;"78E17C16-D465-4B69-8373-80EC35D73513";6;"Node";" Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam";;"";"";23803;"FF5267B6-0CA8-482B-AA88-5D3C5EB5382C";"Nghệ An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:48:45.150";"2013-06-21 13:45:05.280" 109;23804;"A3C2D392-FA45-467C-9F04-D7B2060AB78A";6;"Node";"Công ty Nước khoáng Nghệ An Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ An";;"";"";23803;"FF5267B6-0CA8-482B-AA88-5D3C5EB5382C";"Nghệ An";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:48:19.783";"2013-06-21 13:45:01.943" 110;23803;"FF5267B6-0CA8-482B-AA88-5D3C5EB5382C";6;"nghean";"Nghệ An";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;3;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:47:51.400";"2013-06-21 13:44:43.743" 111;23802;"CEC50A8F-FF19-4449-AC97-AF45F24A0F9D";6;"Node";"Công ty cổ phần Tam Đảo Mới";;"";"";23799;"4B0D44C0-1B0A-4EC0-8737-75F589AB9B03";"Ninh Bình";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:47:43.230";"2013-06-21 13:44:03.637" 112;23800;"1F456E3E-F061-4C4C-928E-090B64C24084";6;"Node";"Công ty Nước khoáng Cúc Phương - Ninh Bình";;"";"";23799;"4B0D44C0-1B0A-4EC0-8737-75F589AB9B03";"Ninh Bình";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:47:22.993";"2013-06-21 13:43:54.673" 113;23799;"4B0D44C0-1B0A-4EC0-8737-75F589AB9B03";6;"ninhbinh";"Ninh Bình";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:46:34.500";"2013-06-21 13:43:30.933" 114;23798;"7634CA2F-5F7B-45DA-A57D-BB6ABEA9C3A3";6;"Node";"Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ";;"";"";23797;"E94D34E0-C31A-43A3-BACA-868C972431DA";"Phú Thọ";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:46:26.940";"2013-06-21 13:41:53.940" 115;23797;"E94D34E0-C31A-43A3-BACA-868C972431DA";6;"phutho";"Phú Thọ";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:46:13.910";"2013-06-21 13:41:06.603" 116;23796;"B85EA0F3-BF18-4060-93C4-148D7CD462ED";6;"Node";"Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki";;"";"";23794;"6F2D2B23-1D0E-4277-9146-728F1E98A9FC";"Bắc Ninh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:48.833";"2013-06-21 13:40:34.450" 117;23795;"729B025B-1C5B-4654-B61D-AABB4645433D";6;"Node";"Công ty Bia Á Châu";;"";"";23794;"6F2D2B23-1D0E-4277-9146-728F1E98A9FC";"Bắc Ninh";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:38.950";"2013-06-21 13:40:22.703" 118;23794;"6F2D2B23-1D0E-4277-9146-728F1E98A9FC";6;"bacninh";"Bắc Ninh";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;2;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:26.140";"2013-06-21 13:40:05.757" 119;23793;"896DA2A0-D0A2-4CAD-9374-BB0993405757";6;"Node";"Công ty Bia Hải Phòng";;"";"";23792;"4C9D6DAE-6872-4F5A-8FCF-2CD1F51B1074";"Hải Phòng";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:17.740";"2013-06-21 13:39:48.707" 120;23792;"4C9D6DAE-6872-4F5A-8FCF-2CD1F51B1074";6;"haiphong";"Hải Phòng";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:07.893";"2013-06-21 13:39:26.957" 121;23791;"3D3F7F87-EBAC-4557-8B42-DCC32624ABED";6;"Node";"Các nhà máy chế biến thực phẩm tại Hà Nội";;"";"";23790;"CFDD625B-11BD-4E51-9608-50240B19AD19";"Hà Nội";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:45:00.407";"2013-06-21 13:39:06.537" 122;23790;"CFDD625B-11BD-4E51-9608-50240B19AD19";6;"hanoi";"Hà Nội";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:44:55.340";"2013-06-21 13:38:45.907" 123;23788;"5F5B64E2-BA7D-484E-A7DE-4DE9FBBA8822";6;"Node";"Nhà máy Nước Giải Khát & Rượu Vang Yên Bái";;"";"";23786;"72BE62CE-4884-4A28-AB97-EDBFD5A29CE1";"Yên Bái";;0;3;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:44:30.690";"2013-06-21 13:37:11.703" 124;23786;"72BE62CE-4884-4A28-AB97-EDBFD5A29CE1";6;"yenbai";"Yên Bái";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:44:22.197";"2013-06-21 13:34:52.737" 125;23767;"666D209B-3867-4F8B-844E-C5AAF4D68896";6;"Node";"Nguyễn Cao Hoằng";;"<div>Gi&aacute;m đốc - Kỹ sư điện</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">L&agrave; người ti&ecirc;n phong đặt vi&ecirc;n gạch đầu ti&ecirc;n để x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu Foodtech trong ngh&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm từ năm 1994. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, &ocirc;ng đ&atilde; tham gia thực hiện v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cho hơn 10 dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y chế biến thực phẩm tại Việt Nam v&agrave; tư vấn cho t&ecirc;n 30 dự &aacute;n x&acirc;y dựng c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thực phẩm, trong đ&oacute; th&agrave;nh tựu lớn nhất l&agrave; đ&atilde; tư vấn th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc đầu tư x&acirc;y dựng Nh&agrave; m&aacute;y Bia Củ Chi, một trong những nh&agrave; m&aacute;y bia lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y bia Sapporo đầu ti&ecirc;n của Nhật Bản tại Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> L&agrave; một kỹ sư đồng thời l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo, &ocirc;ng như một người bạn, một &nbsp;đồng nghiệp v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave; nh&agrave; cầm qu&acirc;n đ&aacute;ng tin cậy của tập thể Foodtech.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"0";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_008.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:36:02.480";"2013-06-21 12:15:38.173" 126;23880;"108CFB98-704F-4696-8BB9-89BE146379CF";6;"Node";"QA";;"";"<div> <p style=\"font-size: 13px;\">L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style=\"font-size: 13px;\">Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech:&nbsp;L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng do vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;&ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;.</p> <p style=\"font-size: 13px;\">Cam kết của Foodtech:&nbsp;Với phương ch&acirc;m&nbsp;&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</p> <ul style=\"font-size: 13px;\"> <li>Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</li> <li>Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> </ul> </div> ";23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";"FT.Tips";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:46:23.243";"2013-06-22 22:26:35.507" 127;23878;"9B3D8FF6-B8BF-41C4-A572-3E108690F13F";6;"Node";"News";;"";"<div> <p>L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p>Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech:&nbsp;L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng do vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;&ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;.</p> <p>Cam kết của Foodtech:&nbsp;Với phương ch&acirc;m&nbsp;&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</p> <ul> <li>Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</li> <li>Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> </ul> </div> ";23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";"FT.Tips";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:46:15.250";"2013-06-22 19:11:34.177" 128;23877;"247AA0A0-FC10-4629-AFED-8EC0BE452C65";6;"Node";"Recruitment";;"";"<div> <p>L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p>Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech:&nbsp;L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng do vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;&ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;.</p> <p>Cam kết của Foodtech:&nbsp;Với phương ch&acirc;m&nbsp;&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</p> <ul> <li>Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</li> <li>Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> </ul> </div> ";23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";"FT.Tips";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:46:06.440";"2013-06-22 19:10:53.463" 129;23876;"3E53D109-0895-4BB9-890D-4AECB39687E1";6;"Node";"Introduction";;"";"<div> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&uacute; trọng đ&agrave;o tạo kỹ sư theo chuẩn mực quốc tế:</p> <ul> <li>Người kỹ sư phải c&oacute; kiến thức, kể cả kiến thức về ứng xử c&oacute; đạo đức;</li> <li>Người kỹ sư phải c&oacute; kỹ năng, trong đ&oacute; c&oacute; kỹ năng học tập, giao tiếp v&agrave; quản l&yacute;;</li> <li>Người kỹ sư phải c&oacute; tư th&aacute;i h&agrave;nh nghề th&iacute;ch hợp, bao gồm cả t&iacute;nh kh&aacute;ch quan trung thực, n&oacute;i ra sự thật.</li> </ul> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ&nbsp;&ldquo;Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hiệp Hội Tư Vấn X&acirc;y Dựng Việt Nam&rdquo;, l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Quốc Tế C&aacute;c Kỹ Sư Tư Vấn.</p> </div> ";23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";"FT.Tips";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:45:37.740";"2013-06-22 19:10:31.827" 130;23875;"5FB09FB9-2166-46DC-8A1B-F6A2B216721A";6;"Node";"Service";;"";"<div> <p>L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p>Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech:&nbsp;L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng do vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;&ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;.</p> <p>Cam kết của Foodtech:&nbsp;Với phương ch&acirc;m&nbsp;&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</p> <ul> <li>Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</li> <li>Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> </ul> </div> ";23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";"FT.Tips";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:44:02.930";"2013-06-22 19:10:05.537" 131;23918;"E5508D6D-4840-4B7C-9CEE-8FF351CDE965";6;"QuatityDocument";"Hồ sơ năng lực";;"";"<div>​​<iframe frameborder=\"0\" height=\"600\" marginheight=\"0\" marginwidth=\"0\" scrolling=\"no\" src=\"../HSNL/index.html\" width=\"100%\"></iframe></div> ";23870;"71B56D2D-BF12-4814-87F8-0D2283AEA2F8";"Giới thiệu";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:40:39.403";"2013-06-27 21:27:38.933" 132;23893;"9302E461-86AB-4DEC-B268-2861475950B3";6;"Activities";"Hoạt động của Foodtech";;"";"";23870;"71B56D2D-BF12-4814-87F8-0D2283AEA2F8";"Giới thiệu";;15;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:40:29.997";"2013-06-24 15:03:36.480" 133;23871;"3CA4BAE3-69BB-46C4-B262-115148AF0403";6;"Foodtech";"Foodtech";;"";"<p>Foodtech l&agrave; đơn vị khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trực thuộc Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam được th&agrave;nh lập từ năm 1994. Hoạt động cơ bản ban đầu l&agrave; triển khai ứng dụng c&aacute;c tiến bộ khoa học c&ocirc;ng nghệ, đưa khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o thực tiễn sản xuất v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c hệ thống xử l&yacute; m&ocirc;i trường th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng nghệ thực phẩm sản xuất bia, rượu, nước giải kh&aacute;t, sữa, b&aacute;nh kẹo.</p> <p><br /> Năm 2004, b&ecirc;n cạnh duy tr&igrave; hoạt động thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, Foodtech đ&atilde; mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng, quản l&yacute; dự &aacute;n&hellip;v&agrave; đ&atilde; thực hiện tư vấn lập dự &aacute;n, thiết kế, quản l&yacute; dự &aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave; lắp đặt thiết bị h&agrave;ng chục dự &aacute;n nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp I của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i.</p> <p><br /> L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p><br /> <strong>Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech</strong>: L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;</p> <p><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"color:#008000;\"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;</strong></span></span>.</p> <p><br /> <strong>Cam kết của Foodtech:&nbsp;</strong><span style=\"line-height: 1.6em;\">Với phương ch&acirc;m&nbsp;</span><span style=\"line-height: 1.6em;\">&nbsp;</span><span style=\"line-height: 1.6em; color: rgb(255, 0, 0);\"><strong><span style=\"font-size:16px;\">&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;</span></strong></span></p> <p><u style=\"line-height: 1.6em;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</span></em></u></p> <ul> <li><span style=\"color:#FF0000;\">Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></li> <li><span style=\"color:#800080;\">Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</span></li> <li><span style=\"color:#008000;\">Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></li> <li><span style=\"color:#0000FF;\">Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></li> </ul> ";23870;"71B56D2D-BF12-4814-87F8-0D2283AEA2F8";"Giới thiệu";;0;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 10:39:29.597";"2013-06-22 12:13:01.340" 134;23843;"A5668C04-03E0-43B5-8E75-EF70D758979A";6;"longan";"Long An";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;3;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-06-21 13:57:02.337";"2013-06-21 13:56:47.413" 135;23825;"948D1E13-CEB3-4C7F-A7AA-0CDF3013073C";6;"daklak";"Daklak";;"";"";23785;"AA2685A5-FB51-4B86-86AD-A8065EA81098";"Khách hàng";;1;2;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-06-21 13:52:29.000";"2013-06-21 13:52:13.863" 136;23728;"8BE2AE5F-819F-46D4-B520-33C199AE8089";6;"Node";"Mở rộng nâng công suất Nhà máy bia Heneiken Tiền Giang";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Tiền Giang</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>195 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Tiền Giang</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Hỗ trợ lập dự &aacute;n đầu tư, xin giấy chứng nhận đầu tư</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"1";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/HEINIKEN.png";;;;"2013-07-31 09:29:32.560";"2013-06-20 12:49:44.953" 137;23768;"0549D89D-2D40-4E6B-AD85-3A53DA6D9A77";6;"Node";"Nguyễn Thị Ngọc Diễm";;"<div>Kỹ sư H&oacute;a thực phẩm</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Tham gia v&agrave;o ng&ocirc;i nh&agrave; chung Foodtech từ khi mới ra trường, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp, kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c, trong thời gian l&agrave;m việc tại Foodtech, c&ocirc; đ&atilde; tham gia thiết kế c&ocirc;ng nghệ v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n một số dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y Bia tại Việt Nam v&agrave; được kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Với nhiệm vụ quản l&yacute; kỹ thuật c&ocirc; l&agrave; cầu nối giữa kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; bộ phận kỹ thuật của Foodtech. C&ocirc; lu&ocirc;n đảm bảo sản phẩm của Foodtech đạt chuẩn cho ph&eacute;p trước khi b&agrave;n giao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng để triển khai thực hiện dự &aacute;n.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"1";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_009.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:36:31.913";"2013-06-21 12:15:41.437" 138;23735;"5BF5BEE0-86D4-49ED-BE15-6EE3324AB57D";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Hà Tĩnh";;"<div>Sabeco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Tỉnh H&agrave; Tĩnh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Sabeco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư</div> <div>Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> <div>Lựa chọn nh&agrave; thầu</div> <div>Thiết kế thi c&ocirc;ng.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"10";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/HATINH.png";;;;"2013-07-31 09:28:10.910";"2013-06-20 12:49:48.320" 139;23776;"47AC329B-199E-4038-9FF4-8DE3611F02D8";6;"Node";"Nguyễn Thị Ngọc Bích";;"<div>Cử nh&acirc;n kinh tế</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Với nụ cười th&acirc;n thiện v&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch vui nhộn, c&ocirc; lu&ocirc;n mang lại tiếng cười vui vẻ tại văn ph&ograve;ng. Với kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ocirc; lu&ocirc;n l&agrave; chuy&ecirc;n gia l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c nhưng th&acirc;n thiện, với đồng nghiệp c&ocirc; l&agrave; cố vấn t&agrave;i ch&iacute;nh đ&aacute;ng y&ecirc;u, người lu&ocirc;n tạo ra những nguồn thu nho nhỏ ngo&agrave;i lương cho đồng nghiệp.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Đảm nhận một phần quan trọng trong mắt x&iacute;ch quản l&yacute; dự &aacute;n, c&ocirc; l&agrave; chuy&ecirc;n gia quản l&yacute; về chi ph&iacute; v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh của dự &aacute;n. Đồng thời c&ocirc; l&agrave; chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả kinh tế của dự &aacute;n, một th&ocirc;ng tin quan trọng gi&uacute;p Chủ đầu tư c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan về t&iacute;nh khả thi của dự &aacute;n.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"10";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_003.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:40:15.003";"2013-06-21 12:15:58.153" 140;23874;"8D4E3AFD-41DC-4B78-AEA6-8D8FFC99D121";6;"Node";"FT.Tips";;"";"<div> <p style=\"font-family: Arial, Verdana, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(140, 140, 140); line-height: 20px; text-align: justify;\">CL&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Kh&aacute;t Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sự li&ecirc;n kết mật thiết với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hiệp hội v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một trong những điều kiện thuận lợi để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đến kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới nhất, ti&ecirc;n tiến nhất được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm Việt Nam từng bước n&acirc;ng cao vị thế tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style=\"font-family: Arial, Verdana, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(140, 140, 140); line-height: 20px; text-align: justify;\"><strong><i>Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Foodtech:</i></strong>&nbsp;L&agrave; nh&agrave; tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng do vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;<strong>&ldquo;S&aacute;ng tạo nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; chuẩn mực v&agrave; khu&ocirc;n khổ Ph&aacute;p luật&rdquo;</strong>.</p> <p style=\"font-family: Arial, Verdana, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(140, 140, 140); line-height: 20px; text-align: justify;\"><strong><i>Cam kết của Foodtech:</i></strong>&nbsp;Với phương ch&acirc;m&nbsp;<strong>&ldquo;tư vấn, thiết kế v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;</strong>&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</p> <ul style=\"font-family: Arial, Verdana, Tahoma; padding-right: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(140, 140, 140); line-height: 20px; text-align: justify;\"> <li>Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, gi&aacute; hợp l&yacute; theo cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Sẵn s&agrave;ng hỗ trợ dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi.</li> <li>Lắng nghe v&agrave; tiếp thu những &yacute; kiến ch&iacute;nh đ&aacute;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> </ul> </div> ";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;5;1;"100";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 18:49:48.120";"2013-06-22 19:03:39.670" 141;23736;"7EEE66A0-006F-40EC-BFA9-4BE3A549B645";6;"Node";"Dự án nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Sài Gòn – Sông Lam";;"<div>Foodtech</div> ";"<div> <table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Sabeco</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2006-2007</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư</div> <div>Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n</div> <div>Tư vấn đấu thầu.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"11";"";;"/Uploads/images/FT/Project/024_QUANG%20NGAI%20-%20SONG%20LAM/small/QUANGNGAI.png";;;;"2013-07-30 20:03:38.797";"2013-06-20 12:49:48.733" 142;23777;"0C430ECE-D047-421E-BA5F-50A3E722EA45";6;"Node";"Phạm Thanh Hải";;"<div>Kiến tr&uacute;c sư</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Chị l&agrave; 1 Kiến tr&uacute;c sư tốt nghiệp Trường Đại học Kiến tr&uacute;c Tp.Hồ Ch&iacute; Minh năm 2004. Với tinh thần y&ecirc;u nghề, ham học hỏi v&agrave; đầy nhiệt huyết với nền kiến tr&uacute;c nước nh&agrave;, chị đ&atilde; chủ tr&igrave; thiết kế v&agrave; thiết kế nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở, biệt thự, chung cư cao tầng, khu d&acirc;n cư, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng v&agrave; nh&agrave; c&ocirc;ng nghiệp. Sau một thời gian l&agrave;m việc tại c&aacute;c C&ocirc;ng ty thiết kế, đầu năm 2010, chị đ&atilde; về l&agrave;m việc tại Foodtech v&agrave; đ&atilde; thực hiện thiết kế một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp c&aacute;c dự &aacute;n chị tham gia.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Với nụ cười c&oacute; chiếc răng khểnh, khi l&agrave;m việc với chị bạn sẽ lu&ocirc;n cảm nhận được sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; nồng hậu của người d&acirc;n Miền T&acirc;y.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"11";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_004.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:41:20.037";"2013-06-21 12:16:00.253" 143;23737;"1F935681-5EC7-4DEF-A474-EDF19385880D";6;"Node";"Di dời, mở rộng Nhà máy nước giải khát Chương Dương";;"<div>C&ocirc;ng ty Cổ phần NGK Chương Dương</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Mỹ Phước, B&igrave;nh Dương</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng ty Cổ phần NGK Chương Dương</span></td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td><strong><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.<br /> Lập phương &aacute;n th&aacute;o dỡ, di dời m&aacute;y, thiết bị của nh&agrave; m&aacute;y cũ.<span style=\"font-size: 12px; line-height: 1.6em;\">&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"12";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/CHUONGDUONG.png";;;;"2013-07-31 09:24:32.853";"2013-06-20 12:49:49.203" 144;23778;"032DE50F-5B64-46E1-969E-A0F10B501ACF";6;"Node";"Phạm Thị Bình";;"<div>Văn thư &ndash; lưu trữ</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i trẻ tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh văn thư lưu trữ, sau thời gian hoạt động c&ugrave;ng Foodtech, c&ocirc; đ&atilde; thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ t&agrave;i liệu hiện đại, đảm bảo truy xuất mọi hồ sơ t&agrave;i liệu trong khoảng thời gian ngắn nhất phục vụ cho nhu cầu l&agrave;m việc của c&aacute;c bộ phận dự &aacute;n.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> C&ocirc; đang nắm giữ to&agrave;n bộ nguồn t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute; của Foodtech đ&oacute; l&agrave; những t&agrave;i liệu, những hồ sơ được h&igrave;nh th&agrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động kể từ khi th&agrave;nh lập cho đến nay. C&ocirc; l&agrave; nh&acirc;n vật quan trọng của Foodtech, nếu thiếu c&ocirc; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n dự &aacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&uacute;ng t&uacute;ng với việc truy xuất dữ liệu.&nbsp;</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"12";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_005.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:41:46.430";"2013-06-21 12:16:01.830" 145;23738;"CA101C8D-C718-49FC-AB83-96CAC9158959";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Phú Thọ";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&uacute; Thọ</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Trung H&agrave;, Ph&uacute; Thọ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&uacute; Thọ</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009-2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"13";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/PHUTHO.png";;;;"2013-07-31 10:17:18.677";"2013-06-20 12:49:49.730" 146;23779;"9E856DC1-EBE4-4E22-82E6-32E41889AE08";6;"Node";"Nguyễn Minh Quang";;"<div>Cử nh&acirc;n ngữ văn</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Tốt nghiệp cử nh&acirc;n ngữ văn v&agrave; c&oacute; nhiều kinh nghiệm bi&ecirc;n phi&ecirc;n dịch trong c&aacute;c lĩnh vực, tuy nhi&ecirc;n đến với Foodtech anh đ&atilde; tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ hơn đ&oacute; l&agrave; Tiếng anh kỹ thuật. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;i bi&ecirc;n phi&ecirc;n dịch v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c bộ phận dự &aacute;n thực hiện dự &aacute;n với c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i, đến nay anh dường như đ&atilde; trở th&agrave;nh một kỹ sư c&ocirc;ng nghệ, một kỹ sư x&acirc;y dựng v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; một kiến tr&uacute;c sư bởi anh lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh b&ecirc;n c&aacute;c đồng nghiệp v&agrave; am hiểu từng lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n để hỗ trợ bi&ecirc;n phi&ecirc;n dịch.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Anh l&agrave; người đồng nghiệp kh&ocirc;ng thể thiếu của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"13";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_006.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:42:23.950";"2013-06-21 12:16:03.903" 147;23739;"F73EFAD0-CF80-4367-ADC4-BC6C1AD7661A";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Bạc Liêu";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Bạc Li&ecirc;u</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>30 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; Kha, Bạc Li&ecirc;u</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Bạc Li&ecirc;u</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2008-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"14";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/BACLIEU.png";;;;"2013-07-31 10:17:43.623";"2013-06-20 12:49:50.393" 148;23780;"FFDDE231-C435-4FFE-9CCE-774807E36625";6;"Node";"Nguyễn Thị Anh Đào";;"<div>Cử nh&acirc;n m&ocirc;i trường</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Sau khi tốt nghiệp ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường, c&ocirc; về l&agrave;m việc tại Foodtech v&agrave; phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n. Tham gia nhiều diễn đ&agrave;n về m&ocirc;i trường tại Việt Nam l&agrave; một nh&acirc;n tố g&oacute;p phần trang bị th&ecirc;m kiến thức v&agrave; kỹ năng l&agrave;m việc cho c&ocirc; cử nh&acirc;n trẻ ch&iacute;nh v&igrave; vậy c&ocirc; c&oacute; lu&ocirc;n c&oacute; điều kiện tiếp thu c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; m&ocirc;i trường, nắm r&otilde; c&aacute;c quy định về bảo vệ m&ocirc;i trường của Việt Nam v&agrave; thế giới v&igrave; vậy c&ocirc; lu&ocirc;n nhận diện được tất cả c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường của dự &aacute;n.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> C&ocirc; l&agrave; người lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c phong tr&agrave;o, c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; lu&ocirc;n vận động đồng nghiệp c&ugrave;ng chung sức x&acirc;y dựng, bảo vệ m&ocirc;i trường ng&agrave;y c&agrave;ng xanh, sạch, đẹp v&agrave; đa dạng.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"14";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_007.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:42:52.973";"2013-06-21 12:16:06.247" 149;23740;"AF510D17-9815-461E-B69C-9895977DD5E4";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn - Tây Đô";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; T&acirc;y Đ&ocirc;</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>25 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; N&oacute;c, Cần Thơ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>TDBECO</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Tư vấn gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị.<br /> Lắp đặt d&acirc;y chuyền chiết lon.<br /> Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường dự &aacute;n mở rộng c&ocirc;ng suất</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"15";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/TAYDO.png";;;;"2013-07-31 10:31:23.713";"2013-06-20 12:49:51.033" 150;23741;"FAF36167-CB0C-4640-909F-8C1817EC5399";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak";;"<div>Sabeco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>Sabeco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.<br /> Tư vấn đấu thầu.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"16";"";;"/Uploads/images/FT/Project/019_DAKLAK/small/DAKLAK.png";;;;"2013-07-31 08:54:47.797";"2013-06-20 12:49:51.667" 151;23742;"CA415136-9FA8-4443-9D18-3BF62619275E";6;"Node";"Mở rộng Nhà mày bia Sài Gòn – Nghệ An";;"<div>C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Nghệ An</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Th&agrave;nh phố Vinh, Nghệ An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Nghệ Tĩnh</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:&nbsp;</td> <td>2006</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Tư vấn đấu thầu.<br /> Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng v&agrave; lập tổng dự to&aacute;n.<br /> Cung cấp, lắp đặt hệ thống lạnh v&agrave; hệ thống thu hồi CO2.<span style=\"line-height: 1.6em;\">)&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"17";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/NGHEAN.png";;;;"2013-07-31 10:21:51.620";"2013-06-20 12:49:52.237" 152;23722;"9B640D42-77EC-435C-A1F4-901F023902EB";6;"Node";"Ký túc xá sinh viên và trung tâm thí nghiệm thực hành";;"<div>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>—249 Nguyễn Qu&yacute; Anh, phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM.</div> <div>—140 L&ecirc; Trọng Tấn, phường T&acirc;n Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM&nbsp;</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng</div> <div>Lập dự to&aacute;n phần x&acirc;y dựng</div> <div>Quản l&yacute; dự &aacute;n</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"19";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/DHCN.png";;;;"2013-07-31 10:16:32.313";"2013-06-20 12:49:04.137" 153;23925;"4ADD1D62-785C-40C0-A7C8-60626A853BDA";6;"http://vneconomy.vn";"Tin tài chính";;"";"";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"2";"http://vneconomy.vn/tai-chinh.htm";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2018-09-22 20:00:44.470";"2013-06-28 21:39:21.470" 154;23727;"0B322247-EE5F-4F42-97A3-2A45FDC5C19A";6;"Node";"Phát triển bền vững của Vinamilk – Trang trại bò sữa";;"<div><em>Vinamilk</em></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>Lạng Sơn</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Vinamilk</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Khảo s&aacute;t lựa chọn địa điểm</div> <div>Lập quy hoạch</div> <div>Xin giấy chứng nhận đầu tư</div> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"2";"";;"/Uploads/images/FT/Project/035_VINAMILK/small/VINAMILK.png";;;;"2013-07-31 08:42:35.793";"2013-06-20 12:49:44.423" 155;23730;"16E6EF08-460E-4598-AECF-D6EC0CECDA32";6;"Node";"Nhà máy bia Budweiser";;"<div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bia Long An</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Nhựt Ch&aacute;nh, Bến Lức, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tập đo&agrave;n AB Inbev</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>—Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>—Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"2";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/BUDWEISER.png";;;;"2013-07-29 13:36:12.000";"2013-06-20 12:49:46.007" 156;23723;"79ED39CE-FDA4-480D-8ACE-9FF12B6B4694";6;"Node";"Đầu tư chiều sâu để nâng cấp và hiện đại hóa PTN công nghệ vi sinh phục vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn ngân lực công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến";;"<div>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>140 L&ecirc; Trọng Tấn, phường T&acirc;n Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Chủ đầu tư:</td> <td>Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td><strong style=\"font-size: 13px;\"><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></strong></td> <td> <div> <div>—Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng</div> <div>—Lập dự to&aacute;n phần x&acirc;y dựng</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"20";"";;"/Uploads/images/FT/Project/037_DAI%20HOC%20CNTP/small/DHCN1.png";;;;"2013-07-31 10:22:15.630";"2013-06-20 12:49:39.527" 157;23725;"421C4567-CE48-420C-8333-1F2792121DE8";6;"Node";"Nhà máy bia Sóc Trăng";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; S&oacute;c Trăng</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN An Nghiệp, tỉnh S&oacute;c Trăng</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; S&oacute;c Trăng</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td> <div>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2012 - 2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"22";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/SOCTRANG.png";;;;"2013-07-29 14:20:41.510";"2013-06-20 12:49:40.720" 158;23724;"E966BCA8-BF15-492A-B48C-CE564F1987C2";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long";;"<div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Vĩnh Long</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng suất:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">50 triệu l&iacute;t/năm</span></td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Địa điểm:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Ấp T&acirc;n Thuận, x&atilde; T&acirc;n Ng&atilde;i, tp. Vĩnh Long, tĩnh Vĩnh Long</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</span></td> <td> <div><span style=\"font-size: 12px;\">C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Vĩnh Long</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Thời gian thực hiện:</span></td> <td>2006-2007, 2013&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><span style=\"font-size: 12px;\">Dịch vụ cung cấp:</span></td> <td><span style=\"font-size: 12px;\">—Lập dự &aacute;n đầu tư</span> <div><span style=\"font-size: 12px; line-height: 1.6em;\">Tư vấn đấu thầu.</span></div> <div><span style=\"font-size: 12px;\">Gi&aacute;m s&aacute;t chế tạo thiết bị trong nước v&agrave; lắp đặt m&aacute;y m&oacute;c thiết bị</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"23";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/VINHLONG.png";;;;"2013-07-31 09:27:44.703";"2013-06-20 12:49:40.163" 159;23899;"BDE311BA-2A12-475A-9F3F-776155E4A316";6;"Node";"Cồn Bình Tây, Cồn Xuân Lộc";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Rượu B&igrave;nh T&acirc;y, Tổng C&ocirc;ng ty M&iacute;a Đường</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Lắp đặt hệ thống điện chiếu s&aacute;ng v&agrave; động lực.<br /> Lắp đặt hệ thống xử l&yacute; nước</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"24";"";;"/Uploads/images/FT/Project/012_XUAN%20LOC/small/XUANLOC.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:24:06.277";"2013-06-25 22:11:27.747" 160;23900;"173B8F48-D478-4372-A0D9-0B2E77757912";6;"Node";"Nhà máy bia NADA Nam Định";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div style=\"margin-left:.05in;\">C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm C&ocirc;ng nghiệp Nam Định</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Cung cấp, lắp đặt hệ thống nghiền malt kh&ocirc;.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"25";"";;"/Uploads/images/FT/Project/028_NADA%20NAM%20DINH/small/NADA.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:23:29.177";"2013-06-25 22:11:31.880" 161;23901;"CAA80397-D033-4D24-97A9-B85721699981";6;"Node";"Nhà máy bia Sài Gòn – Bình Tây";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>B&igrave;nh Dương</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; B&igrave;nh T&acirc;y</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2007</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>—Thiết kế, cung cấp v&agrave; lắp đặt trạm biến &aacute;p.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"26";"";;"/Uploads/images/FT/Project/011_BINH%20TAY/small/BINHTAY.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:24:33.267";"2013-06-25 22:11:34.760" 162;23902;"6AACF961-CFD0-4253-A8F2-C3911EA3E90B";6;"Node";"Đầu tư chiều sâu Nhà máy bia Sài Gòn – Cần Thơ";;"<div><span style=\"font-size: 13px;\">C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Miền T&acirc;y</span></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>50 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Tr&agrave; N&oacute;c, Cần Thơ</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty CP Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Miền T&acirc;y</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2007; 2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư.<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Tư vấn đấu thầu.<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường<br /> Thiết kế, chế tạo, lắp đặt v&agrave; hướng dẫn vận h&agrave;nh hệ thống xử l&yacute; nước nấu bia..</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"27";"";;"/Uploads/images/FT/Project/027_CAN%20THO/small/CANTHO.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:04:48.627";"2013-06-25 22:11:38.487" 163;23903;"CBB228A1-61C5-417F-94C6-C1AAF51B909B";6;"Node";"Nhà máy Bia Á Châu, Nhà máy Bia Quảng Nam";;"<div><span style=\"font-size: 13px;\">C&ocirc;ng ty Bia &Aacute; Ch&acirc;u, C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng Nghiệp Miền Trung</span></div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>&nbsp;C&ocirc;ng ty Bia &Aacute; Ch&acirc;u, C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng Nghiệp Miền Trung</div> </td> </tr> <tr> <td> <div><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></div> <div>Tổng thầu EPC</div> </td> <td>—Thiết kế, chế tạo, cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng.<br /> Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"28";"";;"/Uploads/images/FT/Project/013_A%20CHAU/small/ACHAU.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 10:16:46.553";"2013-06-25 22:11:41.393" 164;23904;"B767D643-3544-4CFA-A98E-41C5E2A557CC";6;"Node";"Nhà máy Nước khoáng Sơn Kim";;"<div> <div>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Nước Kho&aacute;ng v&agrave; Du Lịch Sơn Kim</div> </div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Nước Kho&aacute;ng v&agrave; Du Lịch Sơn Kim</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.</span><br style=\"font-size: 13px;\" /> <span style=\"font-size: 13px;\">Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"29";"";;"/Uploads/images/FT/Project/007_SON%20KIM/small/sonkim.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:21.240";"2013-06-25 22:11:44.533" 165;23923;"7F723341-8F1E-4751-B6FD-8DCDF8FBD2BD";6;"http://vneconomy.vn";"Tin công nghệ";;"<div>Tin c&ocirc;ng nghệ</div> ";"<div>Tin c&ocirc;ng nghệ</div> ";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"3";"http://vneconomy.vn/p0c16/cuoc-song-so.htm";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2018-09-22 21:25:17.270";"2013-06-28 21:33:40.790" 166;23733;"D541824C-9673-4DDB-83B7-82FFC88010A0";6;"Node";"Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi";;"<div>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>200 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;y Bắc, Củ Chi, Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Tổng C&ocirc;ng ty CP Bia Rượu NGK S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco)</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2004-2007,2008,2010</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Tư vấn đấu thầu<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Gi&aacute;m s&aacute;t lắp đặt thiết bị c&ocirc;ng tr&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"3";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/CUCHI.png";;;;"2013-07-31 09:34:02.183";"2013-06-20 12:49:47.530" 167;23769;"B5B3EAAF-57E4-4034-A8C2-FF97B947862D";6;"Node";"Lê Quang Huy";;"<div style=\"text-align: justify;\">Kiến tr&uacute;c sư</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">L&agrave; một kiến tr&uacute;c sư ch&iacute;nh, anh đ&atilde; chủ tr&igrave; thiết kế v&agrave; điều phối một số dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y chế biến thực phẩm tại Việt Nam do Foodtech thực hiện. Với kinh nghiệm nghiệm thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, anh được kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao về t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Anh l&agrave; một kiến tr&uacute;c sư đ&uacute;ng đầu v&agrave; kh&ocirc;ng thể thiếu của Foodtech, những thiết kế của anh lu&ocirc;n đem lại sự thỏa m&atilde;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"3";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_010.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:37:05.793";"2013-06-21 12:15:43.847" 168;23905;"EA766788-E595-4000-B18C-F17A026FDBFE";6;"Node";"Dự án nhà máy nước khoáng Cúc Phương - Ninh Bình";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y nước kho&aacute;ng C&uacute;c Phương-Ninh B&igrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Nước kho&aacute;ng C&uacute;c Phương</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị.</div> <div><span style=\"line-height: 1.6em;\">Đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ.</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"30";"";;"/Uploads/images/FT/Project/009_NUOC%20KHOANG%20CUC%20PHUONG/small/cucphuong.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:30.890";"2013-06-25 22:13:43.863" 169;23906;"41A7F17A-91EA-4DCA-8D39-346DEC93D87C";6;"Node";"Dự án nhà máy bia Quảng Bình ";;"<div>Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y bia Quảng B&igrave;nh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty Bia Quảng B&igrave;nh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Thiết kế, cung cấp thiết bị v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; m&aacute;y bia Quảng B&igrave;nh</span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"31";"";;"/Uploads/images/FT/Project/008_BIA%20QUANG%20BINH/small/bia%20(6).JPG";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:41.407";"2013-06-25 22:13:55.880" 170;23907;"64BFFCEE-36D2-4D80-B3F4-80F8D83FBC27";6;"Node";"Dự án nhà máy Đồ hộp Thành phố Hồ Chí Minh";;"<div>Cung cấp thiết bị chiết lon, viền lon v&agrave; auto clave cho nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>Nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp thiết bị chiết lon, viền lon v&agrave; auto clave cho nh&agrave; m&aacute;y Đồ hộp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"32";"";;"/Uploads/images/FT/Project/006_DO%20HOP%20TPHCM/small/dohophcm.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:05:51.180";"2013-06-25 22:13:59.353" 171;23908;"704005C0-1C7C-4237-876B-DA76A23F8FF5";6;"Node";"Dự án nhà máy Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang ";;"<div>Cung cấp thiết bị thanh tr&ugrave;ng nhanh nh&agrave; m&aacute;y Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td><span style=\"font-size: 13px;\">Cung cấp thiết bị thanh tr&ugrave;ng nhanh nh&agrave; m&aacute;y Hoa quả xuất khẩu Tiền Giang</span><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"33";"";;"/Uploads/images/FT/Project/005_HOA%20QUA%20TIEN%20GIANG/small/hoaquatiengiang.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-30 20:06:02.320";"2013-06-25 22:14:02.353" 172;23731;"687C5A7F-9154-419F-AB2E-7CB16B45CAD8";6;"Node";"Nhà máy bia Sapporo Việt Nam";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH Sapporo Việt Nam thuộc tập đo&agrave;n Sapporo Nhật Bản</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>100 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN Đức H&ograve;a 3, Việt H&oacute;a, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH Sapporo Việt Nam thuộc tập đo&agrave;n Sapporo Nhật Bản</td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m A, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 1</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2011-2012</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư<br /> Lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n<br /> Lựa chọn nh&agrave; thầu<br /> Thiết kế thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng<br /> Quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh<br /> Quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t tiến độ thực hiện dự &aacute;n<br /> Thực hiện c&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; của c&ocirc;ng tr&igrave;nh với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước</div> <div> <div>B&aacute;o c&aacute;o ho&agrave;n th&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường&nbsp;</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"4";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/SAPARRO.png";;;;"2013-07-29 13:40:29.270";"2013-06-20 12:49:46.580" 173;23927;"2D8212CA-6030-460F-9685-775D4A718E03";6;"http://vneconomy.vn";"Tin chứng khoán";;"";"";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"4";"http://vneconomy.vn/p0c7/chung-khoan.htm";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:13:54.673";"2013-06-28 21:40:46.590" 174;23770;"92107686-198E-46CA-9F11-978AC3385D3D";6;"Node";"Võ Thị Vân Anh";;"<div>H&agrave;nh Ch&iacute;nh - Nh&acirc;n sự</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">C&ocirc; phụ tr&aacute;ch c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến hợp đồng v&agrave; t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n. Đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc;ng việc v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng, l&agrave; bước khởi đầu v&agrave; kết th&uacute;c của dự &aacute;n. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết lập hợp đồng v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh về t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n, c&ocirc; đảm bảo cho dự &aacute;n được triển khai thuận lợi v&agrave; lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật. C&oacute; mối quan hệ rộng r&atilde;i với c&aacute;c cơ quan chức năng, c&ocirc; lu&ocirc;n đảm bảo xử l&yacute; mọi vấn đề ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n trong thời gian ngắn nhất.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Với chức danh trưởng ph&ograve;ng H&agrave;nh Ch&iacute;nh - Nh&acirc;n sự c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; người chăm lo đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n Foodtech, lu&ocirc;n đảm bảo cung cấp nguồn nh&acirc;n lực ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c dự &aacute;n.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"4";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_011.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:37:37.050";"2013-06-21 12:15:47.270" 175;23719;"72E7A8A9-FEA3-4255-A91F-2DAB890C7969";6;"Node";"Mở rộng công suất Nhà máy bia VBL Đà Nẵng";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Đ&agrave; Nẵng</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Địa&nbsp;điểm:&nbsp;</td> <td><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"font-family: Arial;\">KCN</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">H&ograve;a</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Kh&aacute;nh</span><span style=\"font-family: Arial;\">, </span><span style=\"font-family: Arial;\">Quận</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Li&ecirc;n</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Chiểu</span><span style=\"font-family: Arial;\">, Tp. </span><span style=\"font-family: Arial;\">Đ&agrave;</span><span style=\"font-family: Arial;\"> </span><span style=\"font-family: Arial;\">Nẵng</span></span></td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH VBL Đ&agrave; Nẵng</td> </tr> <tr> <td><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">Thời</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">gian</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">thực</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">&nbsp;</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">hiện</span><span style=\"text-indent: -28.799999237060547px; font-family: Arial;\">:</span></td> <td> <div>2013</div> </td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư, xin giấy chứng nhận đầu tư.</div> <div>—Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> <div>—Lập Đề &aacute;n bảo vệ m&ocirc;i trường</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"5";"";;"/Uploads/images/FT/Project/038_VBL%20DA%20NANG/small/vbldn.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 09:09:25.183";"2013-06-20 12:12:37.967" 176;23926;"7DBBAB37-A944-4E0F-BFBD-8B12747EE0F3";6;"http://vneconomy.vn";"Tin bất động sản";;"";"";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"5";"http://vneconomy.vn/p0c17/bat-dong-san.htm";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:15:41.177";"2013-06-28 21:39:45.643" 177;23771;"B3CAAC91-1F01-4760-B03B-9725BDB8DE02";6;"Node";"Lê Tấn Tài";;"<div>Kỹ sư x&acirc;y dựng</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Anh l&agrave; kỹ sư đa năng với khả năng thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; kỹ năng l&agrave;m việc linh hoạt tại hiện trường. Anh phụ tr&aacute;ch ch&iacute;nh c&aacute;c hợp đồng gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng do Foodtech đảm nhận. Với t&aacute;c phong l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; đ&uacute;ng mực, anh l&agrave; người đảm bảo cam kết chất lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho Chủ đầu tư.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> L&agrave; một kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi c&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, anh lu&ocirc;n l&agrave; người đồng nghiệp đ&aacute;ng tin cậy dẫn dắt c&aacute;c kỹ sư trẻ của Foodtech.</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"5";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_012.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:38:04.267";"2013-06-21 12:15:48.663" 178;24192;"273EFECB-D8D9-40BD-9656-3C1948168E73";6;"";"Dự án nhà máy bia Sài Gòn – Ninh Thuận";;"";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"font-size: 13px;\"> <tbody> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td> <div>—Ninh Thuận</div> </td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ninh Thuận.</div> </td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường</div> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"6";"";;"/Uploads/images/FT/Project/041_SAI%20GON%20-%20NINH%20THUAN/small/NINHTHUAN.png";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-31 13:43:52.320";"2013-07-29 13:47:50.590" 179;23928;"DCFD1451-127C-45F3-8278-CA18EBB7983B";6;"http://vneconomy.vn";"Tin thế giới";;"";"";23922;"50765130-FBCA-46A2-BC29-5EEE1F52B11E";"Tin tức";;0;2;"6";"http://vneconomy.vn/p0c99/the-gioi.htm";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-17 20:15:06.993";"2013-06-28 21:41:07.217" 180;23772;"47D09948-2D17-4CB8-A21E-8CEC6A6FDB32";6;"Node";"Tô Thị Kim Oanh";;"<div>Kỹ sư c&ocirc;ng nghệ thực phẩm</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">L&agrave; một kỹ sư kỳ cựu của Foodtech, chị l&agrave; một trong những th&agrave;nh vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n đồng h&agrave;nh cũng ban l&atilde;nh đạo Foodtech để x&acirc;y dựng bộ phận kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ. Từ những năm 1994 chị đ&atilde; l&agrave; một kỹ sư ti&ecirc;n phong của Foodtech lĩnh hội c&ocirc;ng nghệ sản xuất bia từ c&aacute;c đối t&aacute;c tại Đức để chủ tr&igrave; thiết kế c&ocirc;ng nghệ v&agrave; tham gia thực hiện dự &aacute;n theo h&igrave;nh thức EPC cho một nh&agrave; m&aacute;y Bia tại Việt Nam.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Những kinh nghiệm của chị lu&ocirc;n l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; cho c&aacute;c kỹ sư c&ocirc;ng nghệ trẻ tại Foodtech, chị đ&atilde; d&igrave;u dắt nhiều lớp kỹ sư trẻ tại Foodtech, những người đ&atilde;, đang sẽ tiếp tục kế bước chị trong việc ph&aacute;t triển ng&agrave;nh thiết kế c&ocirc;ng nghệ tại Việt Nam.&nbsp;</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"6";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_013.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:38:37.187";"2013-06-21 12:15:50.333" 181;23732;"E0DB7931-D1BF-4C80-A658-AB7835D89783";6;"Node";"Di dời, mở rộng Nhà máy bánh kẹo Hải Hà - Kotobuki";;"<div>C&ocirc;ng ty TNHH Hải H&agrave; - Kotobuki</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td>C&ocirc;ng ty TNHH Hải H&agrave; - Kotobuki</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"7";"";;"/Uploads/images/FT/Project/029_HAI%20HA/small/HAIHA.png";;;;"2013-07-31 09:10:00.543";"2013-06-20 12:49:47.093" 182;23774;"567EF974-2FE8-4AFA-81AC-803A990BB8EE";6;"Node";"Phạm Kim Yến";;"<div>Kỹ sư cơ kh&iacute;&nbsp;</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">L&agrave; một nữ kỹ sư cơ kh&iacute;, chắc rằng bạn nghĩ chị l&agrave; một một người kh&aacute; c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; mạnh mẽ, tuy nhi&ecirc;n tr&aacute;i ngược với c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh chị l&agrave; người trầm t&iacute;nh v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch sự l&atilde;ng mạn, chị th&iacute;ch thả m&igrave;nh trong những trang s&aacute;ch sau những giờ miệt m&agrave;i với những con số, những bản vẽ.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Chị l&agrave; kỹ sư phụ tr&aacute;ch to&agrave;n bộ mảng thiết kế v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Sự cẩn trọng trong từng chi tiết của chị trong c&ocirc;ng việc đem lại niềm tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với chất lượng dịch vụ do Foodtech cung cấp.&nbsp;</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"8";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_015.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:39:07.717";"2013-06-21 12:15:54.207" 183;23775;"842FEADC-DDF7-485E-AA3C-8B7C2CABBA18";6;"Node";"Huỳnh Thiện Phú";;"<div>Kỹ sư m&aacute;y h&oacute;a</div> ";"<div style=\"text-align: justify;\">Tham gia v&agrave;o Foodtech khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng v&igrave; vậy anh l&agrave; một trong những kỹ sư kỳ cựu của ch&uacute;ng t&ocirc;i, người đ&atilde; tham gia gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng lắp đặt thiết bị v&agrave; triển khai lắp đặt thiết bị của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; m&aacute;y bia tr&atilde;i d&agrave;i từ Ph&uacute; Thọ cho đến Bạc Li&ecirc;u. Những kinh nghiệm thực tế tại hiện trường của anh l&agrave; sự hỗ trợ ho&agrave;n hảo để bộ phận thực hiện dự &aacute;n tại văn ph&ograve;ng ho&agrave;n th&agrave;nh những hợp đồng tư vấn.</div> <div style=\"text-align: justify;\"><br /> Sự hiện diện của anh l&agrave; sự kết nối to&agrave;n diện giữa c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn tại hiện trường v&agrave; văn ph&ograve;ng.&nbsp;</div> ";23766;"A21D6DF0-8A92-4C63-806A-5145FE1C3692";"Thành viên";;0;2;"9";"";;"/Uploads/images/FT/People/Peopel_002.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-16 13:39:36.563";"2013-06-21 12:15:56.177" 184;23734;"615705B6-DCAB-4BE0-AD72-ECA5432433C2";6;"Node";"Nhà máy Sữa Milky - US";;"<div>C&ocirc;ng ty Taserco</div> ";"<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"> <tbody> <tr> <td>C&ocirc;ng suất:</td> <td>30 triệu l&iacute;t/năm</td> </tr> <tr> <td>Địa điểm:</td> <td>KCN T&acirc;n Tạo, Long An</td> </tr> <tr> <td>Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</td> <td> <div>C&ocirc;ng ty Taserco</div> </td> </tr> <tr> <td>Dự &aacute;n:</td> <td>Nh&oacute;m B, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp 2</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>2006</td> </tr> <tr> <td><strong>Dịch vụ cung cấp:</strong></td> <td> <div>Lập dự &aacute;n đầu tư.</div> <div>Lập B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</div> <div>Thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng v&agrave; lập dự to&aacute;n.</div> </td> </tr> </tbody> </table> ";23718;"FB982365-4FBE-4563-8523-31585F197806";"Dự án";;0;2;"9";"";;"/Uploads/images/FT/Project-smaller/MILKUS.png";;;;"2013-07-16 11:24:33.697";"2013-06-20 12:49:47.967" 185;23889;"85EFE4D8-DD49-4413-AB30-36B44258E5C3";6;"Node";"Phản hồi";;"";"";;"A21558D5-271A-4C82-A7F6-D805EAE1632C";;;5;1;"99";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-29 22:39:15.600";"2013-06-24 10:29:10.220" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23754;"94478ABC-B52C-4616-9244-66D9D4E8C328";6;"Node";"Chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị các nội dung gì để lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:29:04.483";"2013-06-21 11:32:50.517" 2;23757;"5E61E808-D288-4794-9C52-79669F19EE47";6;"Node";"Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường?";;"";"";23750;"87897BCB-45AD-4E21-A979-485636C40D59";"Hỏi đáp";;0;1;"0";"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2013-07-19 12:27:37.893";"2013-06-21 11:33:52.053" ### ID;IDKey;ClientID;ResourceID;Title;Summary;Body;ThumbnailImage;Image;LinkURL;Type;ParentID;LanguageID;ZOrder;Status;CreatedDateTime;CreatedBy;LastUpdatedDateTime;LastUpdatedBy 13426;"A9CE97ED-1A43-4B30-B162-7D04FB9257EC";5;23922;"Tin thị trường";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c19/thi-truong.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:17:08.100";;"2013-07-17 21:19:58.403"; 13427;"1FCF72FA-F1BD-40BF-9FCB-3FE16A9BB4A2";5;23922;"Tin tài chính";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c6/tai-chinh.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:18:00.120";;"2013-07-17 21:19:50.030"; 13428;"83F092D4-9A18-43CF-88E4-D0DF42AB64A2";5;23922;"Tin công nghệ";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c16/cuoc-song-so.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:19:28.767";;; 13429;"6945E86F-3013-472D-AE5D-63CD00EE10E4";5;23922;"Tin chứng khoán";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c7/chung-khoan.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:20:13.087";;; 13430;"940E3266-D377-4C4F-B613-E0BA6793F76E";5;23922;"Tin bất động sản";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c17/bat-dong-san.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:20:26.157";;; 13431;"3A3AC282-C7EE-4B65-92F9-37EFF6B99940";5;23922;"Tin thế giới";"";"";"";"";"http://vneconomy.vn/p0c99/the-gioi.htm";3;;129;;0;"2013-07-17 21:20:38.670";;;
ID;Code;Name;Description;Result;Type;ReplaceCode;ReplaceValue;LanguageID;TotalRows;TotalPages;PageIndex;RowsPerPage;Key 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;;;;; 9;"UNKNOWDATA";"UNKNOWDATA";"UNKNOWDATA";;1;;;;;;;; ### ID;IDKey;ClientID;ResourceID;Title;Summary;Body;ThumbnailImage;Image;LinkURL;Type;ParentID;LanguageID;ZOrder;Status;CreatedDateTime;CreatedBy;LastUpdatedDateTime;LastUpdatedBy 13356;"CA2F0DB3-540C-4090-BA98-8536A8D95E7A";5;23678;"slide 1";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/1.png";"";1;;;;0;"2013-06-24 08:46:06.947";;"2013-07-12 21:15:55.590"; 13357;"6ED6AB41-5FC6-4E8D-969D-02F735CC30B0";5;23678;"slide 2";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/2.png";"";1;;;;0;"2013-06-24 08:46:12.603";;"2013-07-12 21:16:16.887"; 13358;"0213D58E-9158-40A6-BE0D-E6A21D4EFBB8";5;23678;"slide 3";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/3.png";"";1;;;;0;"2013-06-24 08:46:19.807";;"2013-07-16 09:45:29.587"; 13396;"64B2669F-CB54-414D-9B89-B9D6B35AC003";5;23678;"slide 4";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/4.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:14:54.167";;"2013-07-16 09:45:35.997"; 13397;"8D2108D1-FC15-4FC2-840E-99FBF2CB5363";5;23678;"slide 5";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/5.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:15:01.130";;"2013-07-16 09:45:42.953"; 13398;"1F40D172-1661-4CCC-BCD1-BF6E33CE48F4";5;23678;"slide 6";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/6.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:15:08.077";;"2013-07-16 09:45:50.660"; 13399;"921F0ABA-04E0-42CE-8EA4-017BA3E4792F";5;23678;"slide 7";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/7.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:15:16.710";;"2013-07-16 09:45:56.913"; 13400;"3AB73A65-368F-4924-9C73-1007896B2574";5;23678;"slide 8";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/8.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:15:23.077";;"2013-07-16 09:46:04.263"; 13401;"FE6BA0C8-2759-4B47-85F8-384AE511F76E";5;23678;"slide 9";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/9.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:15:32.493";;"2013-07-16 09:46:11.350"; 13402;"8349E8E9-C51F-41CF-AA89-EBCCD34E5926";5;23678;"slide 10";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/10.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:16:31.463";;"2013-07-16 09:46:20.570"; 13403;"1D7B460F-2B4C-4057-8752-EFE2A1965144";5;23678;"slide 11";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/11.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:16:38.063";;; 13404;"C4C57D5C-EED5-462A-86EE-C92B1FB56F76";5;23678;"slide 12";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/12.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:16:43.410";;; 13405;"28132A13-B6A6-4E15-9C39-89A7EA11E45F";5;23678;"slide 13";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/13.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:16:50.187";;; 13406;"A63F4CEC-6515-4B41-B496-249F4EF86BBB";5;23678;"slide 14";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/14.png";"";1;;;;0;"2013-07-12 21:16:56.000";;"2013-07-16 09:44:48.397"; 13408;"467B28F9-3910-46DF-8C44-DB0B188EF10B";5;23678;"slide 15";;"";;"/Uploads/images/FT/Banner/vn/15.png";"";1;;;;0;"2013-07-16 09:45:13.500";;;
